OBEZ TE

Sa l tehlikeye sokacak ölçüde fazla miktarda ya birikmesi sonucu ortaya ç kan bir hastal kt r. Bir insana obez diyebilmek için vücudundaki ya miktar n ve da l m n tespit etmek gerekir. Bunun için bugün en s k kullan lan yöntem “Beden Kitle ndeksi” nin hesaplanmas d r. Beden kitle indeksi kilogram cinsinden beden a rl n n, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplan r. BMI’ ;
40 kg/m2 üzerinde olanlar ileri derecede obez olarak tan mlan rlar.
Ya n vücuttaki da l m da önemlidir.Özellikle kar nda ve göbek çevresinde biriken ya lar,kalp ve damar hastal klar için ciddi risk olu turur.

DETAYLI B LG Ç N FOMUMUZU DOLDURAB L R YA DA B ZLER ARAYAB L RS N Z. 0216 546 00 60

 
Ad & Soyad    :       Mesaj
Telefon    :
Mail    :
il    :
Konu    :
  Form çal m yor ise mail gönderebilirsiniz: info@ermisaktar.com