Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Toplumda s k g r len rahats zl klardan biri olan kurde en baz durumlarda ger ekten hem hasta hem de hekim i in sorun yaratan hastal klar n ba nda gelebilir. T p dilinde " rtiker" diye an lan kurde en iki formda olabilir. Bunlardan ilki ikayetlerin 6 haftadan k sa s rd akut rtiker; di eri ise ikayetlerin 6 haftay ge ti i kronik rtikerdir. Her iki durumda da hastal n bulgular birbirine benzese de hastal n olu um nedenleri a s ndan belirgin farklar vard r.

Hastal n bulgular aras nda ka nt l , deriden kabar k, k zar k 0,5cm ila ok b y k l lerde deride plaklar bulunur. Bu plaklar n baz lar birle me e ilimindedir. Plaklar n s n rlar n net olarak izmek herzaman m mk n olmaz. Lezyonlar genellikle birka saat i erisinde solar, yerine ba ka alanlarda yenileri kabilir.

Ayr ca baz rtiker vakalar na "anjio dem" dedi imiz tablo da e lik edebilir. Anjio dem genelde g z kapaklar nda (genellikle tek tarafl ), dudakta, y z n di er k s mlar nda, kol ve bacaklarda, parmaklarda, genital b lgelerde olu abilir. Bunlarda da zellikle i lik n plandad r. Her iki hastal kta da deriden kabar k olan durumu ortaya karan ey deri i inde dem olmas d r. Anjio demde derinin alt tabakalar da olaya i tirak etti i i in i lik ok n plandad r. i li e ka nt dan ziyade yanma hissi e lik edebilir.

Daha nce de bahsedildi i gibi 6 haftadan k sa s reli kurde en akut rtiker olarak an l r. Bu hastal kta neden genellikle allerjidir. Bu allerji de genellikle a z yolu ile al nan allerjenlerle olu ur. Yani g dalar ve ila lar akut rtikerdeki en nemli sebeplerdir. Bunun d nda ok nadir de olsa solunum yolu ile al nan baz allerjenler ( rne in ev tozu akarlar ) de akut rtiker yapabilir. Kronik rtikerin alt nda ise allerji pek bulunmaz. Bu hastalar n ancak %3-5' inde allerji rol oynayabilirler. Bu allerjenler de genel olarak a z yolu ile al nan allerjenlerdir (g dalar...). Bunun d nda bu hastal n ok de i ik sebepleri olabilir. Bunlar i erisinde otoimmun hastal klar (otoimm n tiroidit, sistemik lupus eritematozus vb.), kronik enfeksiyonlar (tuberk loz, bruselloz vb.), fokal enfeksiyonlar (sin zit, di ve di eti enfeksiyonlar vb.), Helikobacter pylori enfeksiyonlar , bazen hepatitler, bazen baz kanser t rleri vard r. Bu nedenle bir ok ara t rma yapmak gereklidir. T m ayr nt l ara t rmalara ra men %60-65 vakada hi bir neden bulunamayabilir. Bu hastalar da idiyopatik (sebebi bilinmeyen) kronik rtiker olarak adland r l r.

Hastalarda iyi bir hastal k yk s sonras , allerji testlerini i eren ara t rmalar yan nda di er bahsi ge en hastal klar n ara t rmalar yap lmal d r.

Altta yatan hastal n tedavisi sonucunda genel olarak rtiker kendili inden ge er ve tekrar etmez. Ancak sebebi bilinmeyen rtiker hastalar nda antiallerjik ila lardan faydalan l r. Bu hastalarda kalsik olarak sabahlar sedatif olmayan antiallerjikler, ak amlar sedatif antiallerjikler ve H2 resept r blokerleri birlikte kullan l r. H2 resept r blokerleri as l itibari ile mide asiditesini azaltmak i in kullan lan ila lard r. Ancak derideki histamin resept rlerinin % 20 kadar H2 tipinde oldu u i in bu t r ila lar bu hastalarda faydal olmaktad r. Bunun d nda bunlara cevap vermeyen hastalarda kortizon dahi kullan labilir.

Bunlar d nda ayr ca de i ik kurde en t rleri de vard r. A a daki tabloda bu rtiker tiplerini g rmektesiniz:

Fiziksel rtiker
Aquajenik rtiker (su ile temas sonucu olu an)
Kolinerjik rtiker (terleme, a r efor sonucu olu an)
So uk rtikeri (so uk havada olu an)
Dermografizm (ciltte izik ile veya ka nma ile olu an rtiker)
Gecikmi bas n rtikeri 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir