Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

S V LCE: AKNE VULGAR STEMEL B LG LER


TANIMLAMA :
Akne ( Sivilce) derideki ya bezlerinin,erkeklik hormonu (Androjen) taraf ndan uyar lmas ile olu an,i i cerahat dolu veya siyah noktalar ihtiva eden,nadiren nedbe dokusu ile iz b rakarak iyile en bir deri hastal d r.

G r lme s k l :
Adolesanlar n yakla k 100 %' az ya da ok derecede etkilenir ancak, sadece% 15'i doktora ba vurur.
Cinsiyet:
Erkek= Kad n (erkeklerde daha a r seyretme e ilimi vard r.)

BEL RT VE BULGULAR
Kapal komedonlar (beyaz noktalar)
A k komedonlar (siyah noktalar)
K zar kl k ve demin e lik etti i ya da etmedi i p st ller (kistler)
Nedbe dokular
Lezyonlar, al n, yanak ve burun zerinde ortaya kar ancak s rt ve g s ortas na kadar yay labilir.

NEDENLER
Erkeklik hormonu ya bezlerinin ucunun siyah noktalarla t kanmas na yol a an keratin d ng s n uyar rlar. Ya bezlerinin retti i peynirsi madde (sebum) t ka n ard nda birikmeye ba lar.Bakteri varl nda, biriken muhteva iltihaplanarak sivilce olu ur.

R SK FAKT RLER
Ergenlik a na giri .
Erkek
Baz ila lar( Do um kontrol haplar ,iodidler, bromidler, lityum, fenitoinler, kortizon)
Temizleyici kremler, nemlendiriciler, ya l fond tenleri i eren birtak m ya l kozmetikler.
Deri y zeyinin herhangi bir ekilde kapat lmas .
S cak , nemli iklimler


TEDAV

GENEL NLEMLER
Siyah noktalarla t kanm alanlar n bo alt lmas
Temizleme- yumu ak bir sabunla g nde birka defa hafif e y kamak y zeyel ya lanmay kontrol edecektir. Daha s k y kanmas deriyi tahri eder.
Ya s z g ne koruyucular - baz tedavi olmayan vakalarda ultraviole nlar ile bir miktar iyile me sa lanmakla birlikte, tedavide kuilan jan ila lar Ultraviole ile ters etkile im g sterir. Uzun d nem Ultraviole ye maruz kalmak kal c deri hasar na neden olur.

D YET
yi beslenmeye y nelik neriler
Akneyi (Sivilceleri) iyile lirebilen zel bir diyet tarii edilmemi tir. ikolata ve ya l yiyecekler akneyi(Sivilceleri) art rmazlar.

HASTANIN E T LMES
Hastan n aknenin kesin bir tedavisinin olmad n , tedavilerin sadece hastal ve lezyonlar kontrol alt na almak i in yap ld n bilmesi nemlidir.
T m tedavi ekillerinde etkinin ortaya kmas en az 4 hafta s rer.
Topikal ajanlar y z n k zarmas na ve kurumas na sebep olurlar, bu y zden bir ok ki inin bu ila lar n kullan m na devam etme konusunda te vik edilmesi gerekir.

TERC H ED LEN LA LAR
zellikle haifi derecedeki sivilcelerde deriye uygulanan krem ve losyonlar en iyisidir.
Benzoyl peroxide % 5 kuru cilde gece yatarken s r l r.
Retinoik asid % 0,025 oranlar ndaki konsantrasyonlardan ba layarak gece yatarken kuru cilde s r l r. Jel formu da (Retinojel % 0,025, % 0.05)0 vard r ve olduk a kurutucudur. Ba lang a amas nda lezyonlar n artmas na neden olur.
Kislik lezyonlara eritromisin yada Klindamisin % 2 sol syon uygulanmas
Tetras klin 250 mg g nde d rt defa 7-10 g n kullan lmas ve dozun en d k etkin doza kadar azalt lmas .

BEKLENEN GEL ME VE PROGNOZ
Zaman i inde yava yava iyile me meydana gelmesi

GEBEL K:
Akne lezyonlar nda remisyon ya da art a sebep olabilir.

D ER NOTLAR
Akne (Sivilce), genellikle hasta i in, doktora ifade etti inden daha ciddi bir sorundur
Akne (Sivilce) zamanla geriler.

KAYNAKLAR
F tzpatrick, T.B., et al.: Color atlas and Synopsis of Clinical Dermatology New York, Mc Graw-HIII. 1983
Fitzpatrick, TB, et.al (Eds.).: Dermatology in General Medicine . 3 rd ed. New York, McGraw- Hill. 1987. Pochi, P.E, Quan, M: Acne vulgaris Amer "Fam Phys Monograph, Spring, 1992
Yazar Dr. D. Andres
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir