Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 


Prostat sadece erkeklerde bulunan bir salg bezidir.
Organizman n ikincil sex organ d r. Vazifesi spermay suland rmakt r. Meninin seminal kese s v s ile birlikte %95 ini prostatik salgi olu turur. B ylece ejekulat n miktar n o altarak d llenmeyi kolayla t r r. Prostatik dokuda y ksek konsantrasyonda inko vard r. Prostat egenlik ya na kadar faal de ildir. Ergenlikte faaliyet g stermeye ba lar .

Prostat erkeklerde d idrar yolunun ilk k sm n evreleyen bir organd r. Mesane taban nda yer al r. Prostat yakla k bir ceviz b y kl ndedir. A rl 20-25 gramd r. ekli bir koniye benzer.

PROSTAT B Y MES

50 ya n n zerindeki erkeklerin 1/3 nde meydana gelir. K t huylu bir t m r de ildir. Bu b y menin hormonal etki ile meydana geldi i d n lmektedir. Prostat n iyi huylu b y mesini kanser ile kar t rmamak laz md r. Olu um mekan zmalar de i ik olup, biri meydana geldikten sonra di eri onun devam eklinde olmaz. Fakat %15 oran nda ikisi beraber bulunabilir.
Prostat b y d kten sonra idrar d kanal n tazyik ile s k t r ri hasta idrar n zorlukla yapar ve hatta zamanla idrar n yapamaz duruma gelir. Mesane i erisindeki idrar bo altamad i in i bas nc artar. drar kesesi kas a r b y r. leriki safhalarda gev er ve i erisinde daima bir miktar art k idrar bulur.
drar at lamad i in b breklerde nceleri i me ve b y me meydana gelir. Zamanla b brek dokusu erir. Daha sonraki safhada b brek dokusu ince bir ka t haline gelerek balon gibi i er. Fonksiyonunu kaybetti i i in atmas gereken zararl maddeleri atamaz. Kanda renin y kselmesi ile b brek yetmezli i olu ur.
Belirtiler:
nceleri idrar ap azal r ve idrar ak m yava lar. Ayakta veya oturarak idrar yaparken hasta ileriye do ru idrar n yapamaz. drar kesik kesik gelir. drar damlalar halinde akar. Tam bo alamama hissi olu ur. drar hemen gelmez ve bir s re beklenir. drar yapma yava lad i in idrar yapma s resi uzar. S k s k idrara k l r. Normalde gece ya idrara k lmaz veya bir defa kalk labilir. Prostat b y mesinde gece idrar kalkmalar olur. drarda kanama meydana gelebilir. drar n tam yap lmamas sonucu b bereklere kadar varan bir idrar durgunlu u vard r. Bu nedenle bele vuran a r lar meydana gelir. Kanda re y kselirse bulant , kusma, uyku hali, kilo kayb olur. drar kesesi ok i ecek olursa kar n alt taraf nda i kin olarak ele gelir. zerine bast r l rsa idrar ka rmas olur.
Tan da Ultrasonografi ok nemli bir tetkiktir. Bu tetkik prostat n b y kl n ve art k idrar g stermesi bak m ndan nemlidir. Ayr ca prostat n kanseri ile normal b y mesi aras ndaki fark da ortaya koyar.

Ayr ca Sistoskopik tetkikte yap labilir. Sistoskopide idrar yolundan sokulan kl bir aletle idrar kanal na ve mesane i erisine bak l r.Tedavi
la Tedavisi: Alfa bloker ila lar mesanenin bo almas n kolayla t rmak amac ile kullan lmaktad r. Prostat n b y mesi veya k lmesine etkisi yoktur. Ancak hastay b y k oranda rahatlat r. Yan etkisi olarak tansiyon d kl , halsizlik, a z kurulu u yapmaktad rlar. Erkeklik hormonuna etki eden ila larda prostat n k lmesini sa l yarak tedavide kullan l rlar.

Cerrahi tedavi En etkili tedavi eklidir. Ameliyat 2 ekilde yap l r

1- A k amaliyat: 60 gramdan b y k prostatlarda a k ameliyat d n l r. Bunu yan nda ba ka bir patolojide varsa a k amaliyat tercih edilmelidir. A k ameliyatta kas k b lgesi kesilir ve mesane a larak prostat parmakla s k l r. Prostat n b y yen k sm oldu u gibi kar l r.
2- Kapal ameliyat: I kl d z bir borudan olu an TUR aleti denilen bir alet ile yap l r. ( Resim ) drar d deli inden sokularak prostat dokusu ince dilimler halinde kesilir par alar halinde d ar al n r. Hastan n yatakta yatma s resi daha k sad r ve Ameliyat sonras konfor daha iyidir.
Lazer ameliyat : Lazer ile prostat n yak lmas esas na dayanan bir metottur. Hen z standart tedaviler aras nda yerini almam t r.


PROSTAT HASTALIKLARINDA YARDIMCI B TK SEL TEDAV

BROKOL
Brokoli, A, E ve C vitaminleri bak m ndan zengin ve ok miktarda kalsiyum i erir. erdi i flavonoidler bak m ndan ba kl k sistemimizi g lendiren bir zelli e sahiptir. Demir, selen, bak r ve potasyum kayna d r. Brokoli i erdi i maddeler a s ndan insan sa l zerinde ok faydal d r. Antibiyotik zelli e sahip olan brokoli bu y n yle prostatitise kar etkili olmas kuvvetle mhtemeldir.

Brokolinin meme, prostat, ba rsak, akci er ve idrar kesesi kanserlerine ve kalp dola m hastal klar na kar koruyucu oldu u iddia edilmektedir. Brokoli i erdi i baz indol ve indol t revleri (bitkisel hormonlar) a s ndan ayr ca nem ta maktad r. Bu sayede v cudumuzdaki hormon dengesini ayarlay c zelli e sahiptir.Op.Dr. Erdal KALCI
roloji Uzman
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir