Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Ba ta "Panik Bozukluk" olmak zere, bir ok psikiyatrik bozuklukta g r lebilen; aniden beklenmedik bir anda herhangi bir yerde ortaya kan yo un kayg -bunalt , korku kar m bir n bettir.
Bu n bet ki iye ylesine yo un bir korku ve rahats zl k duygusu ya at rki; k t bir ey olaca veya sonunun geldi ini, lece ini hisseder. Bu korku f rt nas n ya ayan insan do al olarak o ortamdan ve durumdan ka ma, uzakla ma davran g sterir, bir an nce yard m al nabilecek bir sa l k kurulu una m racat edilir..... o u kerede hastane, doktor g rd nde ki ide rahatlama olur ve n bet ge ebilir...
Panik ata ya ayanlar n baz lar , o esnada; kalp krizi ge irdiklerini akl n ka raca n , fel ge irece ini, kontrol n yitirece ini, d p bay laca n hissederler.

PAN K ATAK T RLER
1-Beklenmedik Ataklar: Nedensiz, birden ortaya kan n betler, Panik Bozuklukta bu t r ataklar vard r.
2-Duruma ba l olanlar: Korkulan bir kedi, k pek veya ba ka bir nesneyle yada bir durum kar l nda ortaya kar.
3-Durumsal yatk nl k g sterilen panik ataklar: Genellikle destekleyici bir etken vard r, ama her zaman panik olu maz, rne in araba kullan rken panik atak olu maktad r, bazen araba kulland ktan sonra atak ge irmektedir...

Panik Ata n 13 bedensel bili sel belirtisi vard r. Bunlardan 4 tanesinin olmas n bet i in yeterlidir o unlukla 7-10 aras belirti ya anmaktad r. N bet h zl ba lang l d r, 10 dakikada zirveye kar. Bazen yar m-veya bir saat s rebilir.

PAN K ATAKTA G R LEN BEL RT LER:
1- arp nt , kalp at lar n duyumsama, kalbin yerinden f rlayacakm gibi olmas , g ste bas n bazen sol kola yay lan a r ve uyu malar...
2-Terleme (S cak -So uk bo al mlar, bazen me bazen alevlerin basmas hissi)
3-Titreme-sars lma-itilme hissi
4-Bo ulma ve nefes alamama hali (Bo azda d mlenme veya bir yumru, t kanma hissi)
5-Solu un kesilmesi (Derin nefes alma ihtiyac havan n yetmemesi gibi hisler)
6-G ste daralma, s k ma, a r duyumsama
7-Bunalt , kar nda a r , i kinlik ve gaz olu mas
(Bazen mideden ba lay p bo aza do ru yay lan kalk ma rahats zl k hali)
8-Ba d nmesi, sersemlik hissi, d ecekmi ya da bay lacakm gibi olma hali
9-Derealizasyon (Ger ek d l k duygular panik ya and nda olaylar bir sis perdesinin gerisinde alg lan r, cisimler, k l r her ey bulan kla r...yada depersonalizasyon (Benli inden ayr lm olma hali: sanki bedenle ruh birbirinden ayr l yor ve ki inin kendisini hissedememe, alg layamama kendisine yabanc la ma durumu olu ur....)
10-Panik an nda kontrol n kaybedece i yada ld raca korkusu (Kendisine ocuklara, evreye zarar verme korkusu)
11-O esnada "ya am m buraya kadarm " duygususu- l m korkusu
12-Ellerde, kollarda, bacaklarda, ba ta ve bir ok yerde uyu malar, yanmalar, kar ncalanmalar, diken ,diken olma halleri
13- me, rperme ya da ate basmalar

PAN K BOZUKLUK TOPLUMDA NE ORANDA YAYGINDIR?

Panik bozukluk-kad nlarda erkeklere g re 2-3 kat daha s k g r l r.
Panik bozuklu tan l hastalar n %75-80'i kad nd r. Aile al malar nda; e itim, etnik yap , sosyal durumla ba lant bulunmam t r.
Ya am boyu yayg nl de i ik at malarda %1,5-3,5 aras nda saptanm t r. Bu oran gittik e artmaktad r.
De i ik hastal klara ba l olarak ortaya kan panik ataklar ve "s n rl belirtili ataklar n" ise %15-20 aras nda oldu u bildirilmektedir. Dolay s yla gerek panik bozuklu una ba l gerekse di er pisikolojik, biyolojik nedenlere ba l panik ataklar n her y z ki iden 20-25 inde g r ld anla lmaktad r. Bu oran her 4 ki iden 1'inin panik atakl oldu u anlam na gelmektedir. Pani in bu kadar pop ler olmas bu yayg nl ve korkutucu belirtileri olsa gerek...
Panik hastalar n n o unlu u psikiyatri d hekimlere ba vurmaktad r. G r len belirtiler otonomik ve fiziksel belirtiler oldu unda kalp hastal g r n m verebilmektedir. lk ba vurular bu y zden dahili bran lar olmaktad r.
Stein, 1994, Chignon 1993'de yapt klar bir ara t rmada panik bozukluklu hastalar n % 35'nin s k s k nefes alma, % 20-30'unda kalp damarlar n n normal kt , anjiosu normal bulunan hastalar n % 35-45'inin ayr nt l muayenesinde panik bozuklu u oldu u saptanm t r. (Mukerji, katun) bu yanl anlay ve y ntemin ABD'ye y ll k maliyetinin 33 milyon dolar oldu u iddia edilmektedir.


PAN K BOZUKLUKTA SOSYAL-DEMOGRAF K ZELL KLER:

-Panik Bozuklu u her ya ta ba layabilir.
-En s k 20-30 ya aras nda ba lar, ya ilerledik e ba lama oran d er.
-Etnik, k lt rel farkl l klar ok nemli bulunmam t r.
- ehir ya am nda, k rsal b lgelere g re daha s k g r lmektedir.
-Ekonomik durumla ba lant s bulunamam t r.
-E itim d zeyiyle panik bozuklu u aras nda direkt bir ili ki saptanmam t r.
-Evli insanlarda, dul yada bo anm insanlara g re daha az g r lmektedir, (bir al mada bo anm yada dullarda 5 kat daha fazlad r.)


PAN K ATAK VE PAN K BOZUKLU UNUN TESH KR TERLER NELERD R?

PAN K ATAK TE H S L TLER
(DSM_IV'e g re panik ata tan l tleri)
Not: Panik ata kodlanabilir bir bozukluk de ildir. A a daki semptomlardan d rd n n (ya da daha fazlas n n) birden ba lad ve on dakika i inde en y ksek d zeyine ula t , ayr bir yo un korku ya da rahats zl k duyma d neminin olmas :
1- arp nt , kalp at mlar n n duyumsama ya da kalp h z nda artma olmas
2-Terleme
3-Titreme ya da sars lma
4-Nefes darl ya da bo uluyor gibi olma duyumlar
5-Solu un kesilmesi
6-G s a r s ya da g ste s k nt hissi
7-Bulant ya da kar n a r s
8-Ba d nmesi, sersemlik hissi, d ecekmi ya da bay lacakm gibi olma
9-Derealizasyon (ger ekd l k duygular ) ya da depersonalizasyon (benli inden ayr lm olma)
10-Kontrolunu kaybedece i ya da ld raca korkusu
11- l m korkusu
12-Paresteziler (uyu ma ya da kar ncalanma duyumlar )
13- me; rperme; ya da ate basmalar .

DSM-IV (Psikiyatrik hastal klar s n fland rma kitab )'e g re
"AGORAFOB OLMADAN PAN K BOZUKLU U" TANI L TLER
A-A a dakilerden hem(1), hem de (2) vard r:
1-Yineleyen beklenmedik Panik Ataklar
2-Ataklar n en az birinin, 1 ay s reyle (ya da daha uzun bir s re) a a dakilerden biri (ya da daha fazlas ) izler:
(a)ba ka ataklar n da olaca na ili kin s rekli bir kayg
(b)ata n yola abilecekleri ya da sonu lar yla ( rn. kontrollunu kaybetme, kalp krizi ge irme, " ld rma") ilgili olarak z nt duyma
(c)ataklarla ili kili olarak belirgin bir davran de i ikli i g sterme
B-Agorafobinin olmas
C-Panik ataklar bir maddenin ( rn. k t ye kullan labilen bir ila , tedavi i in kullan lan bir ila ) ya da genel t bbi bir durumun ( rn. hipertiroidizm) do rudan fizyolojik etkilerine ba l de ildir.
D-Panik Ataklar , Sosyal Fobi ( rn.korkulan toplumsal durumlarla kar la ma zerine ortaya kan). zg l Fobi ( rn. zg l bir fobik durumla kar la ma), Obsesif-Kompulsif Bozukluk ( rn.bulu ma zerine obsesyonu olan birinin kir ve pslikle kar la mas ), Posttravmatik Stres bozuklu u ( rn. a r bir stres etkenine e lik eden uyaranlara tepki tepki olarak) ya da ayr lma Anksiyetesi Bozuklu u ( rn. evden ya da yak n akrabalardan uzak kalmaya tepki olarak) gibi ba ka bir mental bozuklukla daha iyi a klanamaz.AGORAFOB NED R?

Agorafobinin belirgin zeli i; yaln z kalmaktan yada ka man n zor olabilece i ve ani bir sorun ya anaca ndan yard m al namayaca korkusu ile kalabal k, topluma a k yerlerde bulunmaktan duyulan korkudur. lek bir cadde, sinema, tiyatro, cami, t nel, asans r, toplu ta ma vas talar , b y k kapal al veri merkezleri en s k ka n lan yerler ve durumlard r. Agorafobikler o u kez evden kt klar nda mutlaka g vendikleri birinin kendilerine e lik etmelerini srarla isterler.
Agorafobi panikle birlikte veya tek ba na da olabilir. G zlemlerimize g re o unlukla birlikte olmalar d r. nk panik ata ya ayaca korkusu ki inin d nce ve davran lar nda ciddi ka nma davran lar na yol a ar.

AGORAFOB TE H S L TLER

A. Beklenmedik bir bi imde ortaya kabilecek ya da durumsal olarak yatk nl k g sterilen bir Panik ata n ya da panik benzeri semptomlar n kmas durumunda yard m sa lanamayabilece i ya da ka man n zor olabilece i (ya da s k nt do urabilece i) yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan anksiyete duyma. Agorafobik korkular aras nda zel birtak m belirli durumlar vard r ki bunlar aras nda tek ba na evin d nda olma, kalabal k bir ortamda bulunma ya da s rada bekleme, k pr zerinde olma ve otob s, tren ya da otomobile geziye kma say labilir.
Not: Ka nma, bir ya da sadece birka zg l durumla s n rl ise zg l Fobi tan s n , toplumsal durumlarla s n rl ise Sosyal Fobinin tan s n d n n z.

B. Bu durumlardan ka n l r ( rn. geziler k s tlan r) ya da Panik Ata ya da panik benzeri semptomlar olacak anksiyetesiyle ya da yo un bir s k nt yla bu durumlara katlan r ya da e lik eden birinin varl na gereksinilir.

C. Bu anksiyete ya da fobik ka nma, Sosyal Fobi ( rn. utanacak olma korkusuyla giden toplumsal durumlarla s n rl ka nma), zg l Fobi ( rn. asans r gibi tek bir durumla s n rl ka nma), Obsesif Kompulsif Bozukluk ( rn. bulu ma ile ilgili obsesyonu olan birinin kir ve fislikten ka nmas ), Posttravmatik Stres Bozuklu u ( rn. a r bir stres etkenine e lik eden uyaranlardan ka nma) ya da Ayr lma Anksiyetesi Bozuklu u ( rn. evden ya da akrabalardan ayr lmaktan ka nma) gibi ba ka bir mental bozuklukla daha iyi a klanamaz.

PAN N ALT T PLER

Panik atak ya ayanlar n hepsi ayn bi imde belirti ve korku ya amayabilirler. Ara t rmalara g re pani in alttipleri unlard r;

-KLAS K PAN K (solunum ve kalp sistemi belirtileriyle giden...)
-KOGN T F PAN K (bili sel belirtilerin nde oldu u) panik
-NONKOGN T F PAN K (bili sel belirtilerin olmad panik)
-NOKTURNAL PAN K (uykuda gelen ve ki iyi uyand ran panikler)
-ALEKS T M K PAN K
-GASTRO NTEST NAL PAN KLER (mide, barsak sistemi belirtileriyle seyreden panik)
-KORKUSUZ (nonfearful) PAN K


Klasik panik: ki ide nce arp nt , heyecan ba lar g ste s k ma, sol kola vuran a r ve uyu ma g r l r. Bununla birlikte h zl soluk al p verme ve bo azda d mlenme ba lar. O anda kalbin solunumunun duraca ; kalp krizi ge irilece i hissi olu ur. Yak nlar ndan kalp krizi ge irenlerde daha s k g r ld g zlenmektedir.


Kognitif panik: Bilin sistemini etkiler. Kendisini tam alg layamama,ruhun bedenden ayr lmas hissi.Etraf sisli,cisimleri uzak farkl alg lama ba d nmesi,bo lukta olma hissi g r l r.
Ayr ca kontrol n yitirilece i elde olmadan k t eylerin olabilece i , akl n ka r labilece i bazen l nece inden korkulur.

Nonkognitif panik: Kognitif panikteki belirtiler g r lmez .Daha ok bir fenal k , g ste bask , arp nt hissi olur.

Nokturnal panik: Uykudan ani bir arp nt ve korku ile uyan ld paniklerdir. Hemen pencere a l r ve hava al nmaya al l r uykuda "panikle l r m" diye ki inin uykusu ka ar bilin li olarak uyumamaya al r. Zamanla uykusuzlu un getirdi i di er sorunlarda ortaya kar.

Aleksitimik panik: N bet n bet bedensel belirtilerin oldu u bir t rd r.

Gastro intestinal panikler: Midede , kar nda ba lay p g se do ru dalga dalga yay lan fenal k hissidir. Bo azda d mlenme yumru hissi olu turur. Beraberinde bulant , i kinlik , gaz, ishal olabilir. Bu t r n n "abdominal epilepsiyle" ay rd edilmesi nemlidir.

Korkusuz (nonfearful) panik: Panik bozuklu un te his kriterlerini kar layan bir durumdur. Buradaki panik ataklarda korku, anksiyete g r lmez. Bu gruptakiler n roloji, kardioloji uzmanlar na daha ok m racat ederler.Tahlillerde ve muayanede hi bir ey saptanmaz.

PAN K ATA IN GELMEMES N GEL T R LEN DAVRANI LAR

PAN K BOZUKLUKLU HASTALARIN D NCE VE DAVRANI ZELL KLER :
Panik Bozuklu u olan hastalar, ya ad klar panik ataklar nedeniyle zamanla ya amlar nda baz de i iklikler yaparlar. ok iddetli l m korkusu veya kontrol n yitirme duygusu ya ad klar ndan d nce davran lar n da a r l klar abart lar, korkular, dikkati eker, fakat b t n bunlar hastan n elinde ve iradesinde de ildir. Yap lan panik tedavisiyle b t n belirtiler ortadan kalkar...
rnekler: "Her an bana bir ey olabilir, d p bay l r m" korkusuyla a a daki davran lar geli tirilir:
Yan nda su ta ma,
S rekli kalbini ve nabz n dinleme ve tutma,
Tansiyon aletiyle dola ma, s rekli tansiyonunu l me ve l t rme,
Yak nlar n n adreslerini, telefonlar n zel bir ekilde yan nda ta ma,
Panik krizi ya an r endi esiyle cinsel ili kiden ka ma, sportif aktiviteleri b rakma,
S rekli yan nda birilerinin bulunmas n isteme, yaln z kalamama, soka a kamama, kalabal k, kapal yerlere girememe, toplu ta ma vas talar na binememe...
Bulundu u muhitten uza gidememe,
Tatile seyahate kamama,
Bir ok sa l k sigortas na ye olup, kartlar yan nda ta ma,
Bir yere gidece i zaman sa l k kurulu lar n n oldu u g zargahlar dan gitme,
S k s k, acil nitelerine ba vurup kalp grafikleri (EKG) ektirme, Check-Up,lar Yapt rma,
Berbere di hekimine gidememe,
Bo az n s kan bir ey giyememe,
S tyen takmaktan s k nt duyma,
Camiye gidememe, veya en arka safta namaz k lma,
Cenaze arabas , ambulans, itfaiye arac g r nce hastanelere gidince fenala ma hissi,
Uykuda panikle l r m diye uyumama ve uykusunu ka rma,
Tansiyon y kselecek, kalp krizi ge irilecek veya fel kal nacak korkusu ile a r rejim-diyet uygulamas (baz panik krizlerinde tansiyon ciddi bir ekilde y kselmekte ve yap lan kan tahlillerinde kolesterolda y ksek kmaktad r.),
Tv'lerdeki, bas ndaki intihar, cinayet, felaket haberlerinden a r etkilenme, onlar gibi olma korkusu,
Otomobilde panik ya ar m korkusu ile, otomobiline binememe, otomobilini satma,
U a a, vapura binememe,
Tek ba na banyo yapamama, tuvalete gidememe, kap da birisini bekletme,
Bay l r m, l r m diye aylarca banyo yapamama,
Panik krizi ge tikten sonra, a r yorgunluk, keyifsizlik halinin ortaya kmas .
T nellerden, k pr lerden ge ememe, y ksek yerlere kamama. Kendisini a a atma korkusu,
Panik an nda bay l r m korkusuyla organlar n ve cildini belli etmeyecek giysi giymek.
De erli tak takmamak,
Panik s recinde tuvalete gitme iste i,
Daha fazla g venebilece i birilerinin yan na ta nma (aileden biri, doktoru ya da hastanelere yak n...)
Kriz s resince bildi i b t n dualar okumak,
Uyumadan nce dua etmek. Birg n panikle lebilirim diye yak nlar na ve sevdiklerine servetini da tma ve vasiyet yazma.
Her g mle inin, ceketinin cebine kriz an nda kullan lmak zere ila koyma,
Iss z ve ehirden uzak yerlere gidememe

PAN K BOZUKLUK NEDENLER

1- Genetik ve ailesel nedenler.
2- Biyolojik teoriler
3- Psikodinamik teoriler
4- Geli imsel teoriler
5- renme kuramlar
6- Bili sel modeller

1- GENET K VE A LESEL ALI MALAR:
Panik bozuklu u olan hastalar n birinci derecede yak nlar nda panik bozuklu u ve panik atak g r lme oran %15-30 aras bulunmu tur.
Ayn yumurta ikizlerinde ayn anda panik bozukluk g r lmesi %30-40 aras saptanm t r.
Panikte klinik belirtilerin hastalar n o unda benzerlik g stermesi genetik nedenleri d nd rmektedir.
Yap lan genetik al malarda; 16g 22 kromozomunda bir genin bu konumdaki rol nden bahsedilmektedir. Fakat kesinlik i in yeni ara t rmalara ihtiya vard r.

2-B YOLOJ K TEOR LER:
Panik ata esnas nda olu an biyokimyasal ve fizyolojik de i ikliklerden yola karak; beynin hangi b lgelerinde ne t rl reaksiyonlar ortaya kt ara t r lm t r.
Panik ata olan ve olmayanlara "sodyum-laktat" enjeksiyonu yap lm t r. Panikli insanlarda "panik ata " ortaya karken, kontrol gruplar nda kmam t r.
Di er yandan a r egzersizle artan laktat panikte artm , oksijen t ketimi, metabolik h z art ran kafein, yohimbin ve karbondioksitinde panik ata ortaya kard bilinmektedir.
Karbondioksit beyinde katekolamin ve noradrenerjik siklusu art rarak pani e neden olur. Panik esnas nda a r noradrenalin salg s olmakta ve otonomik belirtileri ortaya karmaktad r. ( arp nt , a z kurulu u vs..)
-SEROTON N VE PAN K L K S :
Sinir h creleri aras nda ileti im g revi olan nemli bir "norotransmitter" dir. Serotonin seviyesindeki de i iklikler, serotonin i lev bozukluklar nda pani e yol a t s ylenmektedir.
Beyin g r nt leme al malar ve panik:
Panik olu turan kafein, yohimbin, laktat gibi ajanlarla PET ve SPECT al malar yap lm t r. Beyin kan ak m nda d zensizlikler saptanm t r
MRI da hipotalamus ve temporal b lgelerde bozukluklar saptanabilmi tir.


PAN K BOZUKLUKTA, R SK FAKT RLER (Kimler pani e daha yatk n?)

-Birinci derece akrabalar nda panik ya da ba ka anksiyete bozuklu u olanlar.
-S k nt l , tela l , aceleci, m kemmeliyet i, insanlar.
-D nce ve duygular n yeterince d ar ya yans tamayan, "i sel insanlar."
-Alkol yada ba ka ba ml l k yapabilen maddelere yatk nl k ve ba ml l k
-Ge mi inde panik atak di er anksiyete bozukluklar ndan bir rahats zl k ya da depresyon ge irmi olmak.
-S rekli bask alt nda olmak, engellenmek yada kendi kendini bask lamak.
-Sosyal fobik, ka ngan ki ilik yap lar
-S rekli "verici" davranma "iyilik mele i"gibi davranma "hay r" diyememe.
- fkesini, k zg nl d ar ya yans tamayan insanlar
-D rt lerini s rekli bast ran insanlar -Cinselli i bask lamak, cinsel tatminsizlik ve yo un bilin d aldatma d rt leri ve gizli homoseks el e ilimleri olanlar.
-A r h rsl , s rekli ba ar ile beslenen, ba ar s zl klarda kendisini su layan yap ..


NEREYE KADAR PAN K? (Pani in seyri, gidi at )

Panik bozukluk en ok 30'lu ya larda ortaya kar. Az say da ocuklukta ba lar. 45 ya nda ba lamas ola an de ildir... Gidi at ki iden ki iye de i ti i gibi ayn ki ide bile belirtiler de i ebilir. Uzun s reli izleme al malar nda % 40'n n belirtilerden ar nd , yakla k % 50'sinin belirtilerinin ok hafifledi i ve ya amlar n engellemedi i saptanm t r. % 10-20 aras belirtilerin ini - k larla devam etti i g r lm t r.


PAN K BOZUKLUKTA TEDAV

Panik atak kesinlikle kontrol alt na al nabilir.
Tedavide Temel ilkeler unlard r:
1-Panik ataklar ortadan kald rmak
2-S rekli atak ya ayaca m diye bunalt , kayg ya amay nlemek.
3-Panik atak korkusuyla yap lmayan davran lar n yap l r hale gelmesi (tek ba na yola kabilmek, kapal mekanlara girebilmek, yaln z kalabilmek gibi... )
4-Panikle birlikte g r lebilen di er bedensel ve psikolojik sorunlar gidermek
5-Zamanla pani i nemsemeyecek ve unutacak seviyeye gelmek
6-Panikten dolay bozulan aile, i -sosyal ya am n eskisi gibi normalle mesi.
7-Hi bir panik belirtisi ve davran olmad halde tedaviye bir s re daha devam ettirmek.

Hasta-hekim aras nda ok iyi bir ileti im olmal d r. Hasta hekimine her an ula mal d r.
Tedavide kullan lan ana ila lar antidepresanlard r. Yard mc olarak; sakinle tiriciler, yat t r c lar, bedensel belirtileri nleyen ila lar kullan l r.
Antidepresanlar n bir k sm eski ku ak ila lard r. (Anafranil, tofranil, ludiomil, insidon, laroxyl, tolvon... gibi )
Yeni ku ak, ila lar (efex r, seroxat, cipram, remeron, prozac, lustral, serzone, faverin, gibi.. )
Bu ila lar n bir k sm pani i tedavi eder. Hekimin yapt muayene ve tecr besi sonuca en uygun ila se ilir. Bir ila her hasta da ayn sonucu vermeyebilir.
la lar n bir k sm (eski ku ak) ba lang ta belirtileri artt rabilir, a z kurulu u, s cakl k hissi, terleme, kiloart , kab zl k, cinsel problemler yapabilir. Yeni ku akta bulant , titreme, cinsel problemler, kilo art gibi yan etkileri olabilir. Bunlar kal c de ildir. Bir s re sonra azalabilirler.
Panik bozuklukta ila tedavisinin en a a bir bu uk y l olmas gerekir.
-Hekim nerisi d nda kesinlikle ila almamak gerekir.
-Panik belirtileri d zelir d zelmez ila lar ne azaltmak nede kesmek gerekir. Yoksa k sa s rede tekrarlar.
-Yard mc ila lar ye il re eteye tabi olanlar (Xanax, diazem, nervium benzeri ila lar.)
Ve baz kalp-tansiyon ve mide ila lar d r. Bunlar n k sa s reli kullan lmas gerekir.
-Ba ka hastal klar n z nedeniyle ila alacaksan z doktorunuza dan n.
-ila lar zamanla i tah n z artt r r. zellikle -tatl ya- kar dayan lmaz istek olur. Bunun i in tedbir al n bol su i in, meyve a rl kl beslenin.
la tedavisi d nda -bili sel, davran sal, terapi'nin panikte iyi sonu verdi i bilinmektedir.
Burada ki inin bedensel belirtileri alg lama ve onlara "k t anlamlar y kleme" olay anlat l r.
D nce, beden ve belirtilerin ili kisi; belirtilerini-d nceyi nas l etkiledi i konu ulur. Yani nce hastal n nas l olu tu u, belirtilerinin anlam n ne oldu u ve nelere yol a amayaca anlat l r. Daha sonra ka nma davran lar n n nas l yok edilece ini ge ilir. Bunlar mutlaka bir terapistle birlikte y r tmek gerekir.
Terapiye istekli ve azimli olduktan sonra bir ayla ay aras nda epey yol al n r.
-Panikli olmak bir "kader" olmamal .
-Pani in s resi ne kadar olursa olsun, tedavi edilebilir. Yirmi otuz y ll k panikleri Depam'da ok tedavi etti imizi belirtmek isterim.


PAN K ATAKTA EN OK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI:

-Panik atak kalp krizine yol a ar m ?
HAYIR
-Panik felce yol a ar m ?
HAYIR
-Panik an nda lebilir miyim?
HAYIR
-Panik an nda kendimi, kontrol m yitirir kendime ve evreme zarar verebilir miyim?
HAYIR
-Panik atak bay lmaya sebep olur mu?
HAYIR
-Delili e yol a ar m ?
HAYIR
-U akta panik atak gelirse l r m y m?
HAYIR
-Tedavisi var m d r?
EVET
- la beyni nas l etkiler, d nceyi ve davran nas l de i tirir...?
Beyindeki "alarm" sistemindeki hassasiyeti giderir. Bozulan dengeleri d zenleyerek a r bedensel duyum ve belirtileri yok eder. Akl m z beynimizden uzakla maya ba lar ve ya am n di er yanlar n tekrar g rmeye alg lamaya ba lar z. Zamanla pani i unutur hale geliriz.
-Panik Tekrarlar m ?
Biyolojik, Sosyo-k lt rel-ekonomik ve psikolojik artlar m saitse her hastal k gibi panikte tekrarlayabilir. Fakat ciddi uzun s reli bir tedavi ile tekrar riski azal r. Ayr ca tekrarlayacaksa ok hafif tekrarlar. Kontrol edilebilir seviyede olur. Bazen doktora bile ihtiya duyulmaz. Tedavide pani i kontrol alt na almak ve onu tan mak ne yap p-yapamayaca n bilmek nemlidir.
-Panik izofreniye evirir mi?
HAYIR
-Alkol alarak pani i yenebilir miyim?
HAYIR (zamanla artar ve ba ml l k geli ir)
-Kendimi dine inanca versem ge er mi ?
Pani in inan s zl k ve ibadetsizlikle ilgisi yoktur. " nan l " insanlarda da panik ya an r.
-Yan mda ila , adres ve telefonlar, su, bisk vi, tansiyon aleti vs.. ta yorum. Olmay nca yola kam yorum bir ey olur mu?
Ba lanma, garantiye alma ihtiyac ndan yola k yorsunuz. Tedavi ile yava yava bu ba lanma nesnelerinden kurtulmak, zg r ve zg vene dayal "sahaya" kman z m mk nd r.
-Spor pani i artt r r m ?
HAYIR (faydas vard r)
-Sex yapabilir miyim ?
EVET
-Panik geldi inde acile gideyim mi?
HAYIR (Daha nceki n betler nas l ge tiyse bu n bette ge ecek)
-Panik depresyonla beraber olur mu?
EVET
-Panik an nda bo az m d mleniyor, t kan yorum. Nefessiz kal p lebilirmiyim.
HAYIR
- la la beraber alkol al n r m ?
o unlukla HAYIR, fakat doktorunuza dan makta yarar var...
- la lar ba ml l k yapar m ? Hayat boyu kullanmam gerekir mi?
HAYIR
-Panikten dolay i imi de i tirip, veya b rakay m m ?
HAYIR Kesinlikle i inizi b rakmay n ve de i tirmeyin.
- la lar, yiyecekler i ecekler bo az m t kar m ? Bo ulur muyum?
HAYIR
-Bana b y yap lm veya 'cin' arpm olabilir mi?
Pani in bunlarla hi bir ili kisi yoktur kesinlikle hocalara, b y c lere, medyumlara, biyoenerjiyle u ra anlara gitmeyin.


NER LER

1-Hastal k hakk nda doktorunuzdan ve yay nlardan ok iyi bilgi al n.
Temel Kural: "D man n Tan "
Sana ne yap p ne yapamayaca n bil!
2-Dahili, fiziksel muayeneler ve tahlillerde hi bir ey yoksa; bir daha tahlil yapt rmay n ve dahili muayeneye gitmeyin.
3-Her hastan n tedavi s resi, onun ki ili ine durumuna ba l oldu undan tedavi s resini bilin ve bu s reyi en verimli bir ekilde kullan n.
4-Yak nlar n z da doktorla g r t r n. Hastal n sizin elinizde ve iradenizde olmad n rensinler ve size "y klenmesinler"
5-Umudunuzu ve kendinize olan g veninizi hi bir zaman yitirmeyin. "Ba araca m, bu hastal yenece im ve ya ama s ms k sar laca m. Kendime inan yorum ve g veniyorum!"
Telkinini s k s k yenileyin.
6-M mk nse her g n yar m saat y r y yap n.
7-Her g n du al n.
8-Y zme imkan n z varsa y z n.
9-Y lda iki kez tatil yap n.
10- zemedi iniz ve sizinle direkt ili kisi olmayan sorunlarda z lmeyin. "Kulak arkas edin."
11-Kahve, koyu ay, kolal i eceklerden uzak durun.
12-Midenizi t ka basa doldurmay n, uzun s re a kalmay n.
13-Sizin gibi panik ya ayan insanlarla bir araya gelin. Sosyal-k lt rel faaliyetlerde bulunun.
14-Panik krizini hissetti iniz an dikkatinizi ba ka yere vermeye al n.
15-Nefes egzersizleri yap n (Derin nefes al p i inizde tutun ona kadar say n ve a z n zdan fler gibi yava yava verin)
16-Her g n gev eme (relaksasyon) egzersizleri yap n. B t n v cut kaslar n z kas p sonra gev etin.
17-Sex ya am n z canland r n, fanteziler retin.

HASTA YAKINLARI NE YAPMALI? HASTAYA NASIL DAVRANMALI?

-"Bir eyin yok, evham yap yorsun, her ey senin elinde" laf n etmemek.
-Pani in ki inin kontrol n n d nda oldu unu bilmek ve onu anlamak.
-Fiziksel muayene ve tetiklerde bir ey saptanmay nca hemen psikiyatrist' e ba vuruyu sa lamak.
-Onu ele tirmeyin, k k d r c yada zorlay c davran larda bulunmay n.
-Hastal k kontrol alt nda olana kadar ona destek olan ve psikiyatrist direktiflerini uygulamada ona yard mc olun.
-Hastay zorlayarak korktu u durumlarla y z y ze getirmeyin. rne in,seyahate yollamak, asans re bindirmek,kalabal k al veri merkezine sokmak gibi...
-Kendi kayg ve korkular n z iyile ene kadar ona yans tmay n. nk , panikli insan hastal k,ac ,keder,felaket haberlerinden olumsuz etkilenir.
-Hastan z evhaml yap daysa bir sefer iyi bir fiziksel muayeneden ge irtin. Ayr nt l ek-Ap yapt r n .Pani i a klayan fiziksel bir neden yoksa, bir daha fiziksel i lemlere ba vurmay n.Hastan z n psikolojisini bilmeyen baz hekimler, mu lak konu arak hastan n pani ini art rabilir.
-Hastan n yan nda sa l k haberlerini okumay n,falan kalpten gitmi ,filan akl n oynatm eklinde kesinlikle konu may n.
-"Yeter art k bir an nce iyile bizde b kt k usand k" demeyin!
-Hastan z n rol yapt n , naza ekti ini sak n d nmeyin ve telaffuz etmeyin.
-" Ne var can m bir g n lmeyecekmiyiz, l mden bu kadar korkulur mu " demeyin bu korku klasik l m korkusundan farkl ve iddetlidir. B y k konu may n ve hastan z n " n allah ba na gelirde beni anlars n" beduuas n almay n.
-Hastan za "Senin i in ne yapay m, nas l yard mc olay m " diye sorun. Onu mutlaka can kula yla dinleyin ve anlamaya al n.
- unu unutmay nki, panikli insanlar ya ama ok ba l d rlar. Kendi kendilerine ac ektirmek isterlermi?
-Pani in dini inan eksikli i, iman zaaf olmad n bilin.Dindar insanda lser oldu u gibi panik atak da ya ayabilir.
-Hastan z n doktorundan ald n z bilgi ve direktiflerle hareket edin.
-Sab rl olun panik atak mutlaka kontrol alt na al nanbir durumdur.


http://www.panik-atak.com dan al nm t r.
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir