Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

Nas r

 

Nas r, a a yukar herkesin bildi i bir sorundur. Genellikle kendi kendine tedavi edilebilir; ama ok ciddi oldu unda doktora g stermek gerekir. Nas r, s rt nme ya da bas n nedeniyle derinin boynuzsu tabakas ndan olu an bir olu umdur. l deri h creleri birikerek bir keratin (protein) tabakas olu tururlar. Bu durum ilerledik e nas r n alt ndaki deri h creleri iltihaplan r, a r ve rahats zl k verir.

Nedenleri


Nas r, daha ok derinin a r s rt nmeyle kar la t yerlerde ortaya kar. Elleriyle al an i ilerde ve plak ayakla dola anlarda, normal olarak a r vermeyen ve ger ek nas r olmayan deri kal nla mas olabilir. Ancak, s zgelimi kemanc larda s rekli olarak enelerini keman n g vdesine dayamaktan ya da yeni ayakkab alanlarda ayakkab n n belirli noktalarda aya vurmas ndan ger ek nas r olu ur.

B t n s k ayakkab lar n ve y ksek k elerin nas r olu turabilmesine kar l k, nas r en ok ayaktaki k nt larda, parmaklar aras nda ve topukta ortaya kar. Bunyonlar n zerinde de nas r olur. Bunun nedeni, buradaki kemi in k nt l olu u ve s rekli olarak ayakkab ya s rt nmesidir. Bu kemik k nt lar zerindeki sert deri tabakas alt tabakalar korudu undan, buralarda nas r s k g r l r. Ancak nas r ve bunyon olu umu aras nda bundan te bir ili ki yoktur. Baz ki iler, zellikle de ya l lar, nas ra daha e ilimlidirler.

Protez kullananlarda, derinin a nmas nedeniyle de nas r olabilir. B yle durumlarda nas r olu turan nedenin ortadan kald r lmas genellikle yeterlidir ama bazen nas r n al nmas zorunlu hale gelebilir.

Belirtiler


Nas r, evresindeki normal deriye g re daha sar ms renkte, kal n bir deri tabakas d r. Koni bi iminde olabilir. Ayak parmaklar aras ndaki nas rlar ise o unlukla yumu akt r. Nas rlar g n n sonunda a r yapar, ayr ca bas n la kar la nca rahats zl k verirler. Kronikle ti inde ya da iddetli oldu unda, evresindeki deri k zar r ve nas r, hareketsiz durulurken bile ok a r r. Belirtiler ok e itlidir ve bazen nas r si ilden ay rmak zor olur. Ancak si il genellikle daha ufakt r ve bas n la a r yapar. Derinin st tabakas kaz nd nda siyah noktac klar halinde si ilin k k ortaya kar.

Nas r rahats zl k verir ve a r r, ama o unlukla tehlikeli de ildir. Daha ciddi bir sorun, "hiperkeratoz" denen, derinin avu i inde ve tabanda hi bir neden olmadan kal nla mas ve bunun yay lmas durumudur. Hiperkeratoz hemen doktora g sterilmelidir. Nas r n tek tehlikesi, al nmas s ras nda kirli aletlerin kullan lmas yla enfeksiyon kapmas ve iltihaplanmas d r. zellikle eker hastalar n n bu konuya dikkat etmesi gerekir. Ayaktaki kan dola mlar zay f oldu undan, enfeksiyon kolayl kla kangrene d n ebilir. Bu y zden en iyisi nas rlar n bir uzmana g stermeleridir.

Tedavi


Nas r, kal nla m deri oldu u i in, derinin st tabakalar n n temizlenmesiyle tedavi edilir. Nas rl k s m bir s re slat l p yumu at ld ktan sonra ponza ta yla ovulur. Bu, yeni olu maya ba layan nas rlar i in yeterlidir. Daha ileri durumlarda ise, nas r bir makasla ya da zel b aklarla al n r. Ancak bu i lem s ras nda yumu ak deriyi kesmemeye dikkat edilmelidir. Yumu at p nas r d ren nas r yak lar da vard r. Salisilik asit (% 40 oran nda) i eren bu yak lar nas r n tam st ne uygulan r ve 24 saat b rak ld ktan sonra al n p, yumu ayan nas r bir ponza ta yla temizlenir. Tek uygulamada yumu amayan nas ra yeniden yak konur. Daha ya l ki iler bazen nas rlar yla ya ama yolunu se erler. Bunun i in yumu ak tamponlar kullan l r. Ortas delik olan bu tamponlar nas r n a r vermesini nler. eker hastalar ve dola m sistemi bozuklu u olan ki iler ise, s k s k bir uzmana giderek gerekli bak m yapt rmal d rlar.

De i ik bir al kanl k ya da yeni bir ayakkab nedeniyle olu an tek bir nas r n giderilmesi olduk a kolayd r ve bir daha yinelemez. B y k nas rlardan kurtulmak i in, nce nedenin ortadan kald r lmas gerekir. Ayak kemikleri zerindeki ya da parmak aralar ndaki yineleyen nas rlar, d zenli bak m ister. yi uyan ayakkab lar yard mc olursa da, bu t r nas rlar genellikle kronikle me e ilimi g sterirler. En iyisi, daha ba lang ta tedavi i in giri imde bulunmak ve d zenli ayak bak m n ihmal etmemektir

 
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir