Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Meme kanseri, kad nlar i in s k g r len kanser tipi olmakla birlikte, kanser nedeniyle olan l m nedenleri aras nda da ilk s ray almaktad r.

Memeler, menstr el s klus (adet kanamalar ), gebelik, do um ve menopoz d nemleri boyunca fizyolojik olarak bir ok de i ikli e u ramaktad r. Bu de i imler ile birlikte olabilecek ki isel ya da evresel etkenler ile iyi ya da k t huylu meme hastal klar kar m za kmaktad r.

Ya am boyunca her 10 kad ndan 1'inde meme kanseri g r lmektedir. ABD' de y lda 150.000 yeni meme kanseri vakas olmakta ve bunlardan 40.000 'i kaybedilmektedir.

Meme kanseri olu umunda bir ok etken rol oynamakla birlikte, ailede meme kanseri varl , di er memede meme kanseri varl , baz iyi huylu meme hastal klar n n varl ve 40 ya n st nde olmak riski art ran sebeplerdendir. Bunun yan nda diyet, obezite, hormon kullan m , menar ve menopoz ya , do um yap lan ya ile radyasyon da meme kanseri olas l n etkileyen fakt rlerdendir.

Bu durumda bize d en g revler nelerdir ?
Her hastal kta oldu u gibi meme kanserinde de erken tan hayat n daha kaliteli ve uzun s rmesini sa layacakt r. Erken tan i in ncelikle ilgili bran uzman n n muayenesi gereklidir. Muayene 40 ya n st nde her y l d zenli olmal d r. Ki iler kendilerini her ay muayene etmelidirler. Muayenenin yeterli olmad ve 40 ya n st ndeki hastalarda radyolojik tetkiklerde tan i in eklenmelidir. 40 ya n st nde 2 y lda bir, 50 ya n st nde y lda 1 ekilecek mammografi erken tan da faydal olabilece i gibi hastaya radyasyon a s ndan da zarar yoktur.

Ultrasonografi ise tarama y ntemi olmay p baz zel durumlarda te his ve tedaviye eklenebilir. Meme kanseri kendisini kitle, a r , hassasiyet, meme ba yada cildinde de i iklik, meme ba ak nt s ile belli edebilece i gibi hi bir belirti olmaks z n ancak tarama y ntemleri ile de ortaya kar labilir.

Meme muayenemizi nas l yap yoruz?

D z bir zemine uzan n. Sa memenizin muayenesi i in sa omuzunuzun alt na ince bir yast k koyup sa kolunuzu ba n z n alt na al n.
Sol elinizin 2-3-4. parmak u lar ile memenizin t m b lgelerini d zenli bir ekilde kontrol edin . Dairesel , yukar dan a a ya yada yanlara do ru olacak ekilde
Ayn i lemi sol g s n z i inde yap n.
Muayenenizi ayakta ayna kar s nda yada du alt nda yapabilirsiniz. Muayenenizi her ay n belirli g nlerinde zellikle adet d neminin hemen sonras nda yapabilirsiniz.
Her muayene sonras nda memenizi daha iyi tan yacaks n z. Elinize gelen sertlik yada kitle gibi durumlarda mutlaka uzman doktora ba vurunuz. Erken tan ve tedavi her zaman hayat kurtar c d r. Hemen bug n yada en erken yar n muayene ile takiplere girmenizi neririm. Her kad n n estetik ve sexuel a dan ihtiyac olan memeleri ile kalmas dile imizdir.


Op.Dr.Arzu AKAN
Genel Cerrahi Uzman
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir