Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

Koroner kalp hastal

 

Koroner Kalp Hastal ( KKH ) NED R

Kalbin kas lmas n sa layan myokard ad verilen kas tabakas n n

beslenmesi (oksijenlenmesi) , ''koroner'' denen (kalbe zel) damarlar vas tas yla ger ekle tirilir.

zellikle hayvansal g dalarda bulunan ve fazla miktarda al nd nda damar i y zeyine yap an ''kolesterol'' isimli ya t r , normalde esnek olan damarlar m z n esnekli ini azalt r ve damar duvarlar nda birikerek damar bo lu unu daralt r. Damar duvar ndaki bu sertle me veya damar n t kanmas durumuna ''ateroskleroz'' denir. Y ksek tansiyon, ya n ilerlemesiyle damar yap s n n bozulmas , sigara kullan m vb etmenler de aterosklerozu h zland r r.

Ateroskleroz veya ba ka bir nedenle myokard'a gelen kan miktar azal rsa myokard yeterli seviyede oksijenlenemez;''iskemi'' (dokunun kanlanamamas )

olu ur. skemi, KKH'na neden olur. Kalbin myokard kas tabakas tam beslenemedi i i in yeterli kas lamaz, bu da hastada kendini ''angina pectoris'' (g s a r s ) eklinde g sterir.

KKH'n n di er adlar "koroner arter hastal ", ''iskemik kalp hastal '' ve ''aterosklerotik kalp hastal ''d r.

KKH i in '' R SK FAKT RLER '' NelerdirA- De i tirilemeyecek risk fakt rleri :* Ya n ileri olmas ; Erkeklerde 45, kad nlarda 55 ya zeri ve postmenapozal (adetten kesilme sonras ) d nemde olmak

* Cinsiyet ; KKH daha ok erkeklerde g r l r.

* Kal t m ; Ailede bu hastal n bulunmasB- De i tirilebilir ( nlenebilir) risk fakt rleri :* Sigara kullan m

* Hipertansiyon ; Kan bas nc n n ( 140 / 90 mmHg'dan ) y ksek olmas

* Diabet ; eker hastal

* Stres

* Kandaki "Total Kolesterol" d zeyinin ( 200 mg/dL'den ) y ksek olmas

* Kandaki "HDL Kolesterol" d zeyinin ( 35 mg/dL'den ) d k olmas

* Di erleri : i manl k, hareketsiz ya am, gut hastal , a r alkol ve kahve t ketimi, hiperkalsemi (kan kalsiyum d zeyinin y ksek olmas ), kad nlar i in oral kontraseptif (do um kontrol hap ) kullan m .

Koroner Kalp Hastal 'ndan KORUNMA :Ya , cinsiyet, kal t m gibi unsurlardan ka amay z. Kad nlarda menapozu geciktirici ila kullanmak ise (bu ila lar n dolayl olarak KKH olu umunda rol oynamas nedeniyle) sak ncal d r.kinci grup unsurlar de i tirmek ve koroner kalp hastal ndan korunmak ise bizim elimizdedir.

Sigara b rak labilir, en az ndan azalt l r.

Hipertansiyon tuz kullan m k s tlanarak ve ila larla kontrol edilebilir.

Diabet ( eker hastal ) diyet ve ila larla kontrol alt na al nabilir.

Alkol ve kahve kullan m azalt lmal d r.

De i tirilebilir fakt rler i inde nlenmesi belki de en zor olan strestir. Ki inin kendi iradesi, evre ve ailesinin yard m , gerekirse psikiyatrist ve psikologlar n tedavisi ile stres yenilebilir. S rekli stres alt nda kalan ki iler ncelikle stresin nedenlerini d nmeli, bunlar ortadan kald rmaya al mal veya bunlardan m mk n oldu unca uzak durmal d r.

Bir e it kan ya olan kolesterol total (toplam) d zeyinin azalt lmas ve kolesterol n bir alt nitesi olan HDL-Kolesterol d zeyinin art r lmas diyet ve (gerekirse) ila larla sa lanabilir.

i manl k da nemli bir risk fakt r d r. Zay flamak i in e itli y ntemler kullan labilir : Diyet, d zenli spor ve egzersiz, akupunktur, bitki aylar , (hekim gerekli g r rse) ila tedavisi ve cerrahi tedavi (ameliyat). Bunlar yap l rken dikkat edilmesi gereken nokta kilolar n yava yava ve uzun zamanda verilmesidir; unutulmamal d r ki h zl verilen kilolar yine h zl bir ekilde yerine gelebilir.

Hareketsiz (sedanter) ya amdan m mk n oldu unca ka nmal ; rne in yak n mesafeler i in araba kullanmamal , asans r yerine merdivenleri tercih etmeli, herg n d zenli y r y ler ve egzersizler yapmal d r. Yaln z sporu ya m za ve b nyemize g re yapmal , v cuda a r y klenmemelidir.

Gut hastal varsa hekimin verece i ilac d zenli kullamal , protein diyetine uyulmal d r.

me suyumuz yeterli sertlik seviyesinde olmal d r, ancak a r sert sular da kullan lmamal d r (b brek, mide vb rahats zl klara sebep olur) .

Hiperkalsemi (kan kalsiyum d zeyinin y ksek olmas ) kan tahlillerinde saptanm sa doktora ba vurmal d r, kontrol alt na al nmal d r.

Bayanlar n oral kontraseptif denen do um kontrol haplar n uzun s reli kullanmalar KKH a s ndan sak ncal d r, m mk nse di er do um kontrol y ntemleri kullan lmal d r. Bu ila lar kullan lmadan nce hekime dan mada fayda vard r.

Hastal n BulgularKoroner kalp hastal nda u bulgulardan bir veya birka g r lebilir :

- G s a r s (sol omuz ve sol kola yay labilir)

- Egzersiz kapasitesinin k s tlanmas ; abuk yorulma

- Eforla gelen nefes darl

- Senkop (bay lma)

- Ani l m

Klinik FormlarKKH hastada u klinik formlardan herhangi biri olarak ortaya kabilir :

- Semptomsuz koroner arter hastal (sessiz iskemi)

- Ani l m

- Stabil angina pectoris

- Anstabil angina pectoris

- Akut myokard infarkt s (kalp krizi)

- Kalp yetmezli i

- Aritmi (ritim bozuklu u)


KKH Tan s nda Kullan lan Y ntemler- Doktor muayenesi

- Kan tahlilleri

- EKG (elektrokardiografi)

- Efor testi

- Ekokardiografi

- Holter monit rizasyonu

- Koroner anjiografi

- SPECT (myokard perf zyon sintigrafisi)

Hastal n SeyriKoroner kalp hastal nda en ok korkulan olay; koroner damarlardan hi birinin kalp kas n n kanlanmas n (dolay s yla oksijenlenmesini) yeterince sa layamamas , b ylece kalbin kas lamamas ve v cuda kan g nderememesidir. Bu olay halk aras nda kalp krizi olarak bilinen "myokard infarkt s "d r.

Koroner kalp hastal bu safhalara gelinmemesi i in zaman nda te his konulup tedavi edilmelidir; en g zeli ise phesiz, daha hi bu rahats zl klar yokken risk fakt rlerinin belirlenip bunlardan m mk n oldu unca korunmakt r.

zellikle belli bir ya tan sonra d zenli aral klarla kalp muayenesi, tansiyon l mleri ve check-up yapt rmak hayati nem ta r.

 
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir