Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

Kolesterol nedir?

 


Kolesterol Nedir ?, Kimler Risk Alt nda ?

Haz rlayan: Prof. Dr. Tekin Akpolat
19 May s niversitesi T p Fak ltesi
Nefroloji Bilim Dal

Kolesterol nedir?
Kolesterol ya am i in gerekli olan mum k vam nda ya ms bir maddedir. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, ba rsaklar, kaslar, karaci er ba ta olmak zere t m v cutta yayg n olarak bulunur. V cut kolesterol kullanarak hormon (kortizon, seks hormonu....), D vitamini ve ya lar sindiren safra asitlerini retir. Bu i lemler i in kanda ok az miktarda kolesterol bulunmas yeterlidir. E er kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlar nda birikir ve kan damarlar n n sertle mesine, daralmas na (arteriyoskleroz) yol a ar. Arteriyosklerozda damar duvar nda biriken tek madde kolesterol de ildir; akyuvarlar, kan p ht s , kalsiyum... gibi maddeler de birikir. Toplumda arteriyoskleroz i in damar sertli i, damar kire lenmesi gibi ifadeler de kullan lmaktad r.Damarlar t m v cutta yayg n olarak bulunur ve kalp, beyin, b brek... gibi organlara kan ta yarak bu organlar n g rev yapmas n sa lar. Kolesterol hangi organ n damar nda birikirse o organa ait hastal klar ortaya kar. rne in; kalbi besleyen atardamarlarda (koroner arterler) kolesterol birikimi olursa g s a r s , kalp krizi gibi sorunlar olu ur. B brek damarlar nda kolesterol birikimi y ksek tansiyon ve b brek yetmezli ine yol a abilir.

yi kolesterol-K t kolesterol
Kolesterol, ya ms bir maddedir. Normal ko ullarda, ya suyun i inde z nmez. Kolesterol de su zelliklerini ta yan kanda normal ko ullarda z nmez. Kolesterol, kanda z nmesi ve ta nmas i in karaci erde bir protein ile birle tirilir (paket edilir). Bu kolesterol ile protein birle imine lipoprotein ad verilir. De i ik tipte lipoproteinler vard r:1.LDL (low density lipoprotein, d k yo unluklu lipoprotein): K t huylu kolesterold r.2.HDL (high density lipoprotein, y ksek yo unluklu lipoprotein): yi huylu kolesterold r.HDL ve LDL kolesterolden ba ka lipoproteinler de vard r.
Ya metabolizmas bozuklu u olan hastalar n yapt rd di er bir kan incelemesi de trigliserid l m d r. Trigliserid de kolesterol gibi kanda z nen bir ya d r. Kan trigliserid d zeyi ile arteriyoskleroz aras ndaki ili ki kolesterol kadar belirgin de ildir.

Y ksek kolesterol nedir?
Kanda kolesterol ve LDL-kolesterol n y ksek olmas hasta i in risk ta r. HDL-kolesterol n d k olmas da bir risktir.
20 ya n zerinde Kan kolesterol d zeyi
200 mg/dl'nin alt istenilen d zeydir.
200-239 mg/dl aras s n rda y ksek'tir.
240 mg/dl'nin st ise y ksektir.
Kan LDL-kolesterol d zeyi
130 mg/dl'nin alt istenilen d zeydir.
130-159 mg/dl aras s n rda y ksek'tir. Kan HDL-kolesterol d zeyi
35 mg/dl'nin alt d kt r.
Kanda Kolesterol >200 mg/dl
veya LDL-kolesterol>130 mg/dl
veya HDL-kolesterol <35 mg/dl SE >R SK FAZLADIR
HDL-kolesterol y kseldik e risk azal r. Ortalama HDL-kolesterol d zeyi kad nda 55 mg/dl ve erkekte 45 mg/dl'dir yani kad nlar bu y nden daha ansl d r.

Kan trigliserid l m ne g re s n fland rma

< 200 mg/dl ----> Normal

 
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir