Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

V cudun normalden a r k llanmas na Hirsutismus diyoruz. Bu bir kad n i in b y k z nt kayna d r. A r n n l s toplumdan topluma, insandan insana de i ebilmektedir,mesela dudak kenar ndaki t ylenmeden erkek tipi b y a kadar de i ebilir. Bir insana g re veya bir topluma g re nemli olan k llanma, bir di er insan veya topluma g re mutsuzluk nedeni olabilir.Bat toplumlar nda kad nlarda al lm n d nda k llanma kabul edilemez bir durumdur,bu durumdaki kad nlar kendilerini ekici hissetmezler,g vensiz olurlar ve sosyal ili kilerde zorlan rlar,hatta bu y zden kar cinse yakla amayan kad nlar dahi vard r.

K llanma kozmetik ve g rsel bir problem den daha fazlas d r genelde, nk alt nda hormonal bir neden yatmaktad r.

Nedeni:Normal d k llanma her han mda az miktarda var olan erkeklik hormonunun e itli nedenlerle artmas na ba l olarak geli ir. ok az olarak ta bazen k l k klerinin bu hormona hassasiyeti artar.

K llanmada ( hirsutismus'da ); st dudakta, alt ene ve st enede, akaklarda, memeler ras nda, meme ba etraf nda, g bek alt nda, kuyruk sokumunda ve kal alarda anormal k llanma vard r. Bu b lgelerde han mlarda da var olan ince, renksiz, k sa ayva t yleri kal n, uzun koyu renkli k llara d n r ve deri ya lan r, y z s rt ve g s civar nda akneler(siyah lekeler) olu abilir.

K llanma sorunu olan bir han mda sorulmas gerekli sorular unlar olabilir;

-K llanma ne zaman ba lam , art yor mu ?

-Ailevi mi ?

-Erken adet ba lang c , veya menopoz(adetten kesilme) ?

-K llanmaya kar ne t r kozmetik y ntem kullan ld ? ( mesela jilet kullan larak k llar artt r ld m ?)

-Adet d zensizli i, adet g rememe, k s rl k ikayeti var m ?

-K llanma yapabilecek herhangi bir ila kulland m ?

-Sistemik bir hastal var m ?( eker gibi )

K llanma derecesi se ilir, hafif, orta ve a r k llanma olarak de erlendiririz.

-Hafif k llanma; y z yanlar nda, enede ( tam sakal de il ), kol ve bacaklarda hafif k l art , ve kar nda artma, k l yap s ince, yumu ak ve a k renkte

-Orta derecede k llanma, k l yap s kal n ve koyudur, y zde ( tam sakal de il ), g ste, kar nda k llanma vard r.

-A r k llanmada ise kaba kal n k llar, y zde sakal olu umu, kulaklar, parmaklarda dahi k llanma vard r.

Dokuz farkl v cut b lgesinde k llanma skorlamas yap l r.
Normal de erler:
toplamda 4-8 aras normaldir.
8 st hafif k llanmaya,16 st iddetli k llanmaya girer.Ayr ca tek alanlarda 3-4 de tek ba na k llanma g stergesidir.

3 tip k l vard r;

1-Lanugo k llar :Bebek anne karn ndayken olan v cuttaki k llar,erken do mu bebeklerde daha s k g r l r

2-Vellus k llar : Ayva t y tabir edilen k llar

3-Terminal k llar : Ayva t ylerinin blu a na(cinsel olgunluk ba lamas )girilmesi s ras nda hormonlar n etkisi ile son halini almas .

Erkekler ve kad nlar do duklar nda ayn say da k l tomurcu una sahiptirler, ve insan v cudundaki k l tomurcuklar say s ve da l m rklara g re farkl l k g sterebilir.

K l tomurcu u gebeli in 2. ay nda geli meye ba lar,do umda ocu un hayat boyunca sahip olaca t m k l tomurcu u(folik l ) mevcuttur.

K llar n zerinde erkeklik ve kad nl k hormonlar n n farkl etkileri vard r.Mesela erkeklik hormonu erkeklerde g ste k l kmas n uyar rken,kad nlarda kad nl k hormonu( strojen)g ste k l kmas n engeller,sakaldada ayn olay ger ekle ir.

Ne yapmal y z ?

Her konuda dedi imiz gibi altta yatan neden ara t r lmal d r, bunun i inde bir kad n hastal klar ve do um uzman na m racaat etmelisiniz.

Doktorunuz sizi sorgulayacak ( ne zamand r gibi? ) ve muayene edecektir.

Muayene ve ultrasonografi ile olabilecek bir anomaliyi ( yumurtal k yoklu u gibi ) veya fazla erkeklik hormonu salg lanmas n sa layan bir t m r gibi olabilecek olas l klar de erlendirecek, gerekirse radyolojik tetkikte isteyerek,

laboratuar tetkiki isteyerek hormon d zenini inceleyerek sebep olan fakt rleri ortaya karmaya al acakt r.

Toplumumuzda g r len k llanmalar n n bir o u basit nedenlerden olu makta hastan n ya , konumu, ocuk isteyip istemedi i gibi durumlar de erlendirilerek verilen tedavilerle bu konu z mlenmektedir.

Tedavide k llanmay olu turan fakt r n bulunup ortadan kald r lmas veya tedavi edilmesi birinci basamak ikinci basamak ise olu mu k lar n kozmetik y ntemler ile temizlenmesidir.

i manlarda adet d zensizli i ve k llanma varsa nce zay flama k rlerine ba vurularak zay flat lmal ve kozmetik y ntemlere ba vurulmal d r.

Adet d zensizli i ve k llanma aras ndaki yak n ili ki g z ard edilmemeli bu tip yak nmalar olanlar en k sa s rede hekime ba vurmal d rlar.

Ba ka neler k llanma yapabilir?;
bazen gebelik,
polikistik over hastal (adet d zensizli i,gebe kalamama,k llanma i manl k,yumurtal klarda problemin oldu u bir hastal k)
baz yumurtal k t m rleri,
di er baz beyin t m rler
baz b brek st bezi hastal klar
kronik stress
baz b nyelerde baz do um kontrol haplar vs

Say n bayanlar her eyin z m mevcuttur, ikayetleriniz i in ge kalarak ge irdi iniz s re bedeninize kal c zararlar verebilir. Erken teh is ile her ey z lebilir.

Han mlar m zdan bir ricam zda k llanman n kozmetik z mleri hakk nda iyi ara t rma yapmadan rastgele tedavi ve t y d kt r c i lemler yapt rmamalar d r. zellikle son zamanlarda baz ki ilerin han mlar m z n bu zaaflar ve iyi niyetlerinden faydalanarak y ksek paralar kar l nda bilin sizce laserle epilasyon tedavisi veya ne oldu u bilinmeyen bir tak m kar mlar ,jeller ile t y d k c seanslar yapmalar sonucu ciddi sa l k problemleri ortaya km t r, uzun vadede neler yapabilece i ise rk t c d r.

Unutmay n z var olan k llar yok edilemez,sadece zay flat labilir,k llanman n birinci tedavisi nedeni yok etmektir,sonra ise k llar n al nmas (kozmetik z m) gelir.

e itli kurulu lar ve yerler k llar kesinlikle yok ettiklerini s yleyebilirler ama bu ok zordur,sadece g nlerce s ren seanslar ve tonlarca para sonucu ya cildiniz yanar yada bir sure sonra k llar tekrar kmaya ba lar.

Bu konuda dan ma alabilece iniz size yol g sterebilecek ok ciddi kurumlar vard r, l tfen onlara dan arak se iminizi yap n z.


KAYNAK:

"Dr.Cenk Kiper www.mutluinsan.com


 
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir