Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 


Karaci er ya lanmas (hepatosteatoz) ; karaci er h crelerinde a r ya birikmesidir. Yeti kin her d rt ki iden birinde g r l r. Alkol kullan m karaci er ya lanmas n n en nemli sebebidir. Alkol kullanmayanlarda g r len karaci er ya lanmas ba l ca i manl k, diabet ( eker hastal ) ve kan ya lar ndaki y kseklikten kaynaklan r; ayr ca u durumlarda da g r l r : Ge irilmi hepatit (sar l k , Reye sendromu, Wilson hastal , Refsum hastal , hemakromatoz, abetalipoproteinemi , proteinden fakir beslenme, kortikosteroid (kortizon) kullan m , tetrasiklin (bir t r antibiyotik) ve di er baz ila lar n kullan m vs..

Karaci er ya lanmas na ek olarak karaci erde b y me veya ki ide baz ikayetler de varsa (kar n sa st taraf nda a r , sar l k) veya karaci er enzimleri (SGOT, SGPT vs) de erleri y kselmi se nemli olabilir. Karaci er enzimlerini y kselten sebeplerden en s k g r leni karaci er ya lanmas d r. Karaci er ya lanmas n n tek ba na ok fazla bir klinik de eri yoktur. Genellikle bat n ultrasonu yap l rken farkedilir. Tan s i in de zaten ultrasonografi'den yararlan lmaktad r.

Karaci er ya lanmalar n n yakla k be te biri iltihap ve/veya fibrozis ile beraberdir. Bu duruma steatohepatit denir. Alkole ba l olmayan steatohepatit'lerin % 20'si siroza kadar ilerleyebilir.

Ba ka bir hastal n sonucu olu mad k a tek ba na ki iye bir zarar yoktur. ok abuk d zelebilir. Ancak ayn zamanda ba ka hastal klarla beraber g r lebilece inden, karaci er ya lanmas olan ki ilerde bu hastal klar mutlaka ara t r lmal d r ve sonuca g re tedaviye ba lanmal d r.

Alkole ba l ise karaci er ya lanmas alkol kesinli inde k sa s rede d zelir. Alkole ba l olmayanlar n en nemli tedavisi kilo vermektir. eker hastal nda eker seviyesinin iyi ayarlanmas , kolesterol ve ya dan fakir diyet kullan lmas gerekir. Bu nlemlere ra men karaci er enzimleri hala d memi se antioksidan ila kullan m yararl olabilir.

Genel anlamda karaci er ya lanmas n n herhangi bir zg l tedavisi yoktur. Lakin diyete dikkat etmek gerekir : ki i ilmemesi gerekir. Kolesterol i eren yiyecekler ( tereya , kuyrukya gibi hayvani ya lar, kuruyemi ler, sakatat, ya l et ve k yma, tavuk derisi, yumurta ) kullan lmazsa iyi olur. M mk n oldu unca ya s z yenmelidir. Paracetamol, kortizon, tetrasiklin gibi karaci ere zararl ila lar s rekli kullan lmamal d r.


Kaynaklar :

1- The Merck Manuel
2- Cecil Essentials of Medicine
3- NMS Internal Medicine, Allen R. Myers
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir