Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

D ER ADI
HERN

TANIM
F t k bir organ veya dokunun, etraf ndaki kas i inde do u tan veya sonradan olmu zay f bir noktadan d ar ya kmas d r. En s k kas k, uyluk, g bek ve ameliyat yerlerinde g r l r. nsanlar n yakla k %2-4' nde f t k sorunu vard r. T m f t klar n yakla k %80'i ise kas k b lgesinde meydana gelir. Kas k f t klar n n %86 kadar erkeklerde, uyluk f t klar n n %84 kadar ise kad nlarda olur.

Bel f t ayr bir b l mde ele al nm t r.

BEL RT ve BULGULAR
. Kar n veya kas k b lgesindeki deri alt nda belirgin i lik. i lik, yatar durumdayken kaybolabilir.

. F t k b lgesinde a r olabilir veya olmayabilir.

. zellikle kab zl k ekildi inde kar n b lgesinde a rl k hissi duyulabilir.

. Bir ey kald r rken veya ne do ru e ilirken kar n veya kas k b lgesinde rahats zl k hissi olu abilir.

. F t k kesesi ittirildi inde kar n i ine geri ka abilir.

NEDENLER
Hemen hemen b t n f t klar, evreleyen kasdaki zay fl k ve zorlama sonucu meydana gelir. Zorlaman n yaratt bas n , kasdaki zay f noktan n y rt lmas na neden olur ve alttaki doku veya organ y rt ktan d ar kar.

. Kas k f t : Barsaklar veya mesane, kar n duvar veya kas k kanal i ine f t kla r. Daha ok erkeklerde g r lmesinin sebebi, bu b lgenin erkeklerde yap sal olarak daha zay f olmas d r.

. Uyluk f t : Barsaklar veya mesane uylu un st k sm ndaki kanal i ine f t kla r. zellikle gebelerde veya i man kad nlarda g r l r.

. G bek f t : Barsaklar n bir k sm kar n duvar i ine f t kla r. zellikle yeni do an bebeklerde, i man veya ok do um yapm kad nlarda g r l r.

. Kar n ameliyat ge irmi ya l veya a r i man ki ilerde de ameliyat yerinde f t kla ma olabilir.

. Di er nedenler aras nda a a daki fakt rler say labilir.

. Do umsal kas zay fl

. Beslenme ve geli im bozuklu u

. Kar n i i bas nc n artmas na sebep olan durumlar; kronik ks r k, a r y k kald rma, kab zl k, gebelik

TE H S Y NTEMLER
Doktorun yapaca fizik muayene o unlukla te his koymada yeterlidir. Uyluk f t klar n n te hisi i in ultrason yapmak gerekebilir. Ayr ca gerekli g r len vakalarda, ayn zamanda barsak t kan kl olup olmad n anlamak i in kar n filmi ekilmesinin yarar vard r.

TEDAV
. Bebeklerde g r len g bek f t kendi kendine iyile ebilir. Bu nedenle genellikle 2 ya na kadar beklenir. Bu s re zarf nda, f t k kesesi geri itildikten sonra zerine k k bir tampon veya madeni para yerle tirilerek bantla s k ca kapat l r. 2 ya ndan sonra hala sebat eden f t klarda ise ameliyat uygundur.

. Eri kinlerde g r len her t rl f t k ameliyat edilmelidir. Ameliyat i in sa l k durumu uygun olmayan hastalarda kas k ba denenebilir. E er ameliyat yap lmazsa, f t k kesesi i erisindeki organ bo ulabilir ve doku l m meydana gelir. Bo ulmu bir barsak f t barsak t kanmas na, enfeksiyona, kangrene, barsak delinmesine, oka ve l me bile neden olabilir.

DOKTORA BA VURULMASI GEREKEN DURUMLAR
. F t k oldu unuzu biliyor ve bulant -kusma hissediyor, tuvalete kam yor veya gaz karam yorsan z. Bu durumda, f t n z bo ulmu veya barsaklar n z t kanm olabilir. Hi zaman ge irmeden hastaneye gitmelisiniz


F t k tan m :
Organlar n, Zay f Bir B lgeden Kar n D na tilmesi

Bir organ n, genellikle peritonun olu turdu u bir kese i erisinde, kar n duvar ndaki zay f bir b lgeden d ar ya do ru f rlamas na f t k, t p dilinde herni (Hernia) denir. F t k ok kere do u tan var olan bir ortamda geli ir. Kar n i i bas nc n artt ran b t n hastal klarda (bo maca, kronik ks r k, gebelik vb.), kab zl k esnas nda fazla k nma veya a r bir y k n kald r lmas gibi nedenlerle f t n meydana gelmesi olas d r. En s k g r len f t klar, % 73 oran nda kas k f t (inguinal hernia), % 17 uyluk f t (femoral hernia), % 8,5 g bek f t (umbilical hernia) ve di er f t klard r.

F t k muayenesi ayakta yap l r ve hasta ks rt l r. B ylece f t n d ar k p kmad anla l r. ocuklarda i lik, a lamas s ras nda ortaya kar ve annenin dikkatini eker. Erkek ocuklar n n torbalar n n i mesi, f t k olas l n ya da hidrosel, or it gibi hastal klar d nd r r.

Baz f t klar, hasta yatt zaman kendi kendine i eri girebilece i gibi, hasta veya doktoru taraf ndan da i eriye itilebilir. Bu esnada e er kese i indeki organ ba rsak ise g r lt l bir ses duyulur ve ba rsa n ba lang k sm son b l m ne g re daha zor i eriye girer. Ya l kimselerde, operasyon gerekmeyen veya yap lmayan durumlarda f t i erde tutmak zere kas k ba lar (f t k ba ) veya korseler kullanmak faydal d r. Kar n i erisinde, fakat nemli bir ikayete neden olmayan vakalar i in reddedilmeyen f t k deyimi kullan l r. Bu e it f t klar g n n birinde s k p bo ulabilir ve kan dola m bozulmas nedeniyle ba rsakta kangren ba layabilir. Bu gibi f t k bo ulmalar nda o b lgede birden ba layan a r , daha sonra b t n karna yay l r. Ba rsa n t kanmas yla f k r r bi imde kusma g r l r. F t k gergin ve ok a r l d r. Ba rsa n beslenmesi bozulup da yara ve kangren olamaya ba lay nca a r da yava lar. Ba rsak fel oldu undan ba rsak hareketleri de durur. Bu y zden f t olan kimselerde kar nda ba layan a r n n kendili inden ge mesini k t bir belirti saymal , hemen bir operat re ba vurarak gerekti inde derhal ameliyat olmal d r.

Ameliyatla f t k kesesinin kar lmas (Herniotomi) ve zay f b lgenin dikilmesi (Herniorraphi) i in bir ok de i ik y ntemler uygulanmaktad r. Bu operasyonlardan sonra f t k ayn yerde tekrar g r lebilir, yani hastal k tekrarlayabilir. Bu gibi ikinci kez yap lan operasyonlarda veya kar n cidarlar n n ok zay f oldu u durumlarda f t k tamiri i in mersilen denilen sentetik plakalar kullan l r.
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir