Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Tan m ve Klinik Bilgiler : Nemathelmintler'in larva veya eri kin formlarinin lenfatik sistemde yerle meleri sonucu,, ba langi ta lenfanjit ve lenfadenit, dahasonra distal b lgelerde dem ve elefantiyazla karakterize paraziter infeksiyon hastaligidir. Insanda hastalik yapabilen 7 t r filariyal parazit olsa da bunlardan filaryaz etkeni olarak bilinmektedir. Bunlar, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ve Brugia timori t rleridir.tropik ve subtropik b lgelerde g r l r. Sivrisinegin isirmasindan, kanda mikrofilaryalarin g r lmesine kadar ge en s re 6-12 aydir. Insan v cudunda eri kin parazitler 5-10 yil, mikrofilaryalar ise 2 yil kadar canliliklarini s rd r r. Mikrofilaryalar kandan ba ka karaciger, kas, hidrosel sivisi ve il z idrarda bulunabilir. W.bacrofti, T rkiye'de Alanya, Elaz , ubuk ve Samsun'da g r lm t r. Arakona Aedes, Anopheles ve Culex cinsi sivrisinektlerdir. Lenforetik ler filaryaz ba lica 4 klinik formda g r l r:Filaryal ate : orta derecede ate , halsizlik, yaygin agrilar g r l r. Lenfanjitin deri bulgulari ve lenfadenit olaya e lik eder.Asemptomatik mikrofilaremi: hastalarda klinik belirti yoktur. Spontan olarak iyile en hastalarin yani sira diger hasta grubunda ise tekrarlayan lenfanjit ataklari olu ur. Bu hastalarin 1/3' nde lenfatik obstr ksiyon geli ir.

Lenfatik obstr ksiyon : tekrarlayan lenfanjitler sonucunda lenfatik t kanmaya ba l olarak s kl kla alt ekstremiteler ve skrotumda, daha nadir olarak st ekstremiteler ve memede elefantiyaz geli ir. Deride kal nla ma, hiperkeratoz ile karakterize sert bir dem vard r. Deri, bakteri, ve y zeyel mantar s perinfeksiyonlar na a k hale gelir.

Tropikal pulmoner eozinofil : astma, ks r k ve hafif ate le karakterize solunum sistemi bulgularina ek olarak belirgin eozinofili ve ok y ksek serum IgE d zeyleri ile radyografide infiltrasyonlar mevcuttur.

Tan Metotlar : Gece al nan kan rneklerinde mikrofilaryalar n g r lmesi ile tan koyulur. drar ve hidrosel s v s nda etken g sterilebilir. Elefantiyaz olgular nda kanda mikrofilarya saptanamad ndan tan klinik olarak konur. Pulmoner eozinofili olgular nda y ksek antifilaryal antikor ve IgE d zeyleri ile beraber eozinofili ve dietilkarbamezepine cevap tan y destekler.

Lenf dem ve elefantiyaz n erken d nemlerinde tedavi ile hastal k k smen veya tamamne iyile ebilir. Kronik infeksiyonda tedavi hastal n ilerlemesini yava latabilir fakat hidrosel ve elefantiyaz n ilerlemesini etkilemez.

Tedavi : Halen en se kin ila Dietilkarbamezepin(DEC)'dir. 2-3 hafta s re ile 6mg/kg/g n dozunda e b l nerek verilirse kandan mikrofilaryalar h zla elimine eder. Son zamanlarda etkinli iara t r lan vermectin'in en nemli avantaj g nde tek dozda verilmesidir. Her iki ilac n da eri kin parazitlere etkinli i yeterli de ildir. Uzun s reli DEC tedavisi ile yeni eri kin parazitlerin olu masi engellenebilir.

Kaynak :


T rk nfeksiyon Web Sitesi (T NWEB)

http://www.infeksiyon.org
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir