Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

 Cinsel Yolla bula an hastal klar sizin de sorununuz.

nlem al n !Cinsel yolla bula an hastal klar yaln z di er' insanlar n hastal de ildir. B yle d n rsek, yakalanma ihtimalimiz daha da artar. Bu hastal klar kad n ve erkekleri, do acak ocuklar n ve yak n evrelerini etkiler. Cinsel yolla bula an hastal klardan uzak durmak i in bu hastal klar n neler oldu unu, nas l korunulaca n ve belirtilerini bilmek gereklidir.

Cinsel yolla bula an hastal klar, kad nlara erkeklerden daha fazla etki yapar. Bu hastal klar n o u tedavi edilebilir. Tedavi edilmediklerinde ise, k s rl ktan l me dek pek ok olumsuz sonuca yol a abilirler. Anne karn ndaki bebekler ya da yeni do mu ocuklar i in de tehlike olu tururlar.

Cinsel yolla bula an hastal klar nelerdir?

S k g r len cinsel yolla bula an hastal klar :

Gonore (Bel so uklu u) :

Erkeklerde s k ve yanmal idrar yapma ve ak nt ; kad nlarda ak nt , adet d zensizli i, s k ve yanmal idrara kma belirtileriyle tan n r.

Cinsel yolla bula an hastal klar n en s k rastlan lan d r. Kar n i i iltihaplar na, k s rl a ve reme organlar nda apselere neden olur. Gebe kad nda, do um kanal ndan bebe e bula abilir. Yeni do an bebekte k rl k, zat rre gibi hastal klara yol a ar. Hastal k bula t ktan 2-3 hafta sonra belirtiler ba lar. Tedavisi kolay bir hastal kt r.Sifiliz (Frengi) :

B t n v cudu etkileyen bir hastal kt r. Erken fark edildi inde tedavi edilebilir. Annede varsa bebe e de ge ebilir. Hastal yapan etkenin v cuda giri yerinde i kin ve a rs z bir yara ile kendini belli eder. Tedavi edilmeyip ilerlerse,sinir sistemine zarar vererek k rl e ya da sa rl a yol a ar. Kalp kas na zarar vererek kalp hastal klar na neden olur. V cudun e itli yerlerinde t m r olu umuna ve l me neden olabilir.

ankroid (Yumu ak ban) :

reme organlar nda a r l yaralarla kendini belli eder. Genellikle yaraya yak n kas kta olu an i likler zamanla b y r ve i indeki iltihap akar. Tedavisi kolayd r.

Klamidya :

Kad nlarda sar k p kl bir ak nt ile kendini belli eder. Erkeklerde yanmal idrara kma ve sar ak nt ile belli olur. Kad nlarda kar n i inde yayg n iltihaplanmalara yol a ar. Bu durum k s rl a, reme organlar nda apselere neden olur. Gebe kad nlarda y ksek ate , d k ve l do uma yol a ar. Do um s ras nda bebek, annenin do um kanal ndan mikrobu alabilir ve akci erlerinde ya da g zlerinde iltihaplar olu abilir. Tedavisi kolayd r.

Trichomonas :

Ye il ve k t kokulu bir ak nt ile belli olan bir hastal kt r. Kad nda t plerde iltihaplanmaya neden olarak ge ici k s rl a yol a abilir. Tedavisi kolayd r.

Herpes (Genital u uk) :

reme organlar nda ka nt l ve a r l , u uk eklinde sivilceler g r l r ve bunlar ok a r l yaralara d n r. Kendili inden iyile ir, ancak tekrarlar. Tedavisi zordur. drar yollar nda hastal klara, menenjite, kad nlarda rahim a z kanseri ve d klere neden olur. Bebek do arken, do um kanal ndan hastal alabilir. G zleri, deriyi ve sinir sistemini etkiler, bebek l m ne yol a abilir.reme organ si illeri ve deri kabar kl klar :

D reme organlar nda, haznede, makat ve idrar kanal n n d a yak n k s mlar nda g r len, a r s z, karn bahar g r n m nde et k meleri belirtisi ta r. Tedavisi m mk n, ancak zordur. Tedavisi edilmezse k meler b y yerek evre organlara zarar verir. Do um yolunu, idrar kanal n , makat t kayabilir. Do um s ras nda anneden bebe e bula abilir ve bebe in solunum yolunda si iller olu arak solunum s k nt s na yol a abilir.Hepatit B

Su ve besinlerle bula an sar l k tipleri oldu u gibi kan r nleriyle ve cinsel temasla ge en sar l k t rleri de vard r. Hepatit B bunlardan biridir. Karaci erde b y me ve hassasl k, idrar renginde koyula ma ve sar l k, ate , kusma gibi belirtileri vard r. Hastal n salg n oldu u yerlerde a yap labilir. Karaci er iltihab ,siroz, karaci erde kanser ve l me neden olabilir. Kesin tedavisi yoktur. V cudu g lendirici tedavi, hastal n zarar n azalt r.HIV-A DS :

Cinsel yolla bula an vir slerden biridir. HIV ta yan kanla veya kana temas etmi ara lar yoluyla da bir insandan di erine ge ebilir. Anneden bebe e, hamilelik d neminde, do um s ras nda ya da s tle bula abilir. HIV v cuda girdikten 3 ay sonra ELISA' testi ile saptan r. nsana bula an HIV vir s bazen hi hastal k yapmayabilir. Ancak vir s ta yanlar ba kalar na bula t rabilir.HIV'in neden oldu u hastal a AIDS denmektedir. AIDS, tedavisi olmayan bir hastal kt r. V cudun mikroplara kar korunma sistemini bozarak b t n v cudu etkiler ve ba ka hastal klar n olu mas na neden olur. HIV v cuda girdikten 5-10 y l sonra ortaya kabilir. Hastal n kma belirtileri aras nda s rekli halsizlik, nedeni bilinmeyen uzun s reli ate , kilo kayb , gece terlemeleri, cinsel organlarda uzun s reli yaralar ve tedavi ile ge meyen mantarlar, zat rre say labilir. V cudu g lendiren tedavilerle hastan n ya am uzat l r.

HIV, vir s ta yan ki inin kulland klozet, bardak ya da at l, ka k ile bula maz. Vir s, tokala ma, kucakla ma, pme ile bula maz. Ancak a z a za p mede kanamaya yol a acak sert p meler, a zdaki yaralar, di f r alanmas s ras nda di etlerinin kanam olmas bula maya neden olabilir.

HIV vir s sivrisinek ya da b cekler vas tas ile insanlara bula amaz. HIV vir s , t k r k, g zya , ter aks r k, ks r k, idrar ve d k yla bula maz.

Bula ma yollar

En s k g r len bula ma yolu, korunmas z cinsel ili kilerdir.

Cinsel yolla bula an hastal klardan korunabilmek i in,

Cinsel yolla bula an hastal klardan korunabilmek i in, ne ekillerde bula t klar n ve g venli cinselli in ne oldu unu bilmek gerekir. Cinsel ili ki s ras nda, erke in penisinin veya kad n n salg s n n (hazne s v s n n) di er e in a z , vaginas veya an s yle temas , bula maya neden olabilir. Kucakla ma, sar l p yatma, p me, masaj, elle ok ama ve mast rbasyon g venli yollard r. En g venli yol vaginal (penis-hazne ili kisi), anal (arkadan ili ki) ve oral (a zla) cinsel ili ki s ras nda kondom (prezervatif) kullanmakt r.

Penis vagina (hazne) ile temas etti inde, cinsel yolla bula an hastal klar meniden vagina dokusuna veya vagina salg s ndan penisteki idrar deli inin u k sm na bula abilir. Vaginada veya peniste yara varsa, bula ma kan ile vagina dokusuna veya penisteki idrar deli inin u k sm na olabilir.

Penisten akan s v veya meni a zla temas etti inde, cinsel yolla bula an hastal klara yakalanma ihtimali vard r. A zda kanama veya yara varsa, bula ma ihtimali artar. Ayn ekilde a z, vagina salg s ile temas etti inde de bula ma olabilir. Ayr ca a z n, cinsel organlar ve an s evresindeki deri ile temas nda parazitler bula abilir.

Anal (arkadan) cinsel ili kide, cinsel yolla bula an hastal klar meniden an s dokusuna veya an s dokusundaki kandan penisteki idrar deli inin u k sm na ge ebilir.

Frengi, Hepatit B ve HIV i in di er bir bula ma ekli , kan yoluyla bula mad r. Hasta ki iden kan nakli, hastayla ayn i nenin veya ayn tra b a n n kullan lmas mikrobun bula mas na neden olur. yi temizlenmemi manik r-pedik r ara lar , di ve kad n do um muayenesi ara lar da bula maya yol a ar.

Korunma Yollar

Cinsel ili ki s ras nda cinsel yolla bula an hastal klardan korunmay sa layacak tek y ntem kondom (prezervatif) kullanmakt r. Sperm ld r c krem, k p k ve fitillerin (spermisitler) de baz mikroplara kar KISMEN koruyuculu u vard r. Ancak bu maddeler tek ba na korunmay sa lamaz. E er spermisitler ve kondom birlikte kullan l rsa korunma oran artar.
Cinsel ili kide bulunmamak da bir korunma yolu say l r.

Frengi, Hepatit B ve HIV i in, kanla bula ma yoluna dikkat edilmeli ve gerek kuaf r ve berber salonlar ndaki ara gerecin, gerekse eczane ve sa l k kurulu lar ndaki hizmet ama l ara gerecin temizli inden emin olunmal d r.
zellikle reme organlar nda meydana gelen yara, bere, sivilce ya da ka nt yla olu an tahri lerin hemen tedavi edilmesi, bula ma tehlikesini azalt r.
Korunma yollar ndan bir di eri, a a daki belirtileri tan mak ve ki ide ya da e inde g r ld taktirde, derhal bir sa l k kurulu un ba vurmakt r. C NSEL YOLLA BULA AN HASTALI I OLANLARIN E LER N N DE MUTLAKA TEDAV ED LMES GEREK R.


Belirtiler :

Erkeklerde ;

S k idrara kma ve idrarda yanma, a r
Penisten idrar sonras veya s rekli ak nt
Penis y zeyinde a r l lserler ve kas klarda elle hissedilen sertlikler
Kad nlarda ;

drara kmada a r ve yanma, s k idrara kma
Hazneden koyu renkli ve k t kokulu ak nt
Her iki cinste ;

Cinsel birle s ras nda ya da cinsel organlarda s rekli a r
S k l do umlar
reme organlar nda si iller
reme organlar nda u u a benzer d k nt ler, iddetli a r
Makat veya perine (bacaklar n aras nda kalan ve reme organlar n rten kas dokusu) b lgesinde apseler
D zenli aral klarla tekrarlanan kanser taramalar (kad nlarda pap smear testi), erken te his i in nemlidir.

Yine ok bula c olan ve l me yol a an Hepatit-B vir s ne kar a lanma nemlidir. Her iki cinste de ak nt lara dikkat etmek ve g r ld nde hekime ba vurmak gerekir. Erkekte ve kad nda koyu renkli ve kokulu ak nt lar cinsel yolla bula an hastal klar n belirtisidir. Beyaz ve ka nt l ak nt lar ya da s rf ka nt , mantarlar n belirtisidir.

f) Cinsel yolla bula an hastal klar n bula ma tehlikesi, e say s nda art la birlikte artar. Paral cinsel ili kiye girenler, korunmak i in daima kondom (prezervatif) kullanmal ve bula maya yol a acak davran lardan ka nmal d r.

KAYNAK

Dr.Cenk Kiper www.mutluinsan.com


 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir