Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

BOYUN A RILARI

Boyun a r lar bel a r lar kadar s k g r lmemekle birlikte, her ya grubunda kar la labilen, ya am kalitesini d r p i g c kayb na neden olabilen nemli bir sorundur.
Boyun a r s nedenleri 3 temel grupta incelenebilir:
Kas iskelet sistemi kaynakl mekanik nedenler
Boyun d b lgelerin hastal klar n n neden oldu u a r n n boyun b lgesinde hissedilmesi (yans yan a r )
Boyun b lgesini tutan yang sal, enfeksiy z ve t m ral hastal klar.

Akut boyun a r s n n en s k nedenleri:
Boyun f t na ba l a r ataklar
Miyofasyal a r sendromu
Boyun b lgesindeki yumu ak dokular n zorlanmas (Servikal strain)

Kronik boyun a r s n n en s k nedenleri:
Boyun kire lenmesi
S k g r len baz iltihapl romatizmal a r lar (Ankilozan Spondilit, Romatoid artrit)
Fibromiyalji

Yanl duru , psikolojik stres, so u a maruz kalmak, yorgunluk gibi etkenler boyun b lgesinde a r nedenidir. Uzun s reli bilgisayar - daktilo kullananlar, s rekli tek noktaya odakla t klar i in boyun kaslar n n yeterince hareket etmemesi sonucu a r ekerler.

zellikle stres boyun kaslar nda kas lmaya neden olur ve boyun a r s ve gerilim ba a r s ortaya kar. Bu ekilde ortaya kan a r larda kas gev eticilerin yan s ra b lgeye yap lan enjeksiyonlar, gev eme egzersizleri, fizik tedavi yap lmas ve antidepresan ila verilmesi yoluna gidilir.

Boyun F t

Belde oldu u gibi boyunda da f t k olabilir. Omurlar birbirinden ay ran diskler yar eklem say l rlar. Disk ortas nda jel k vam nda bir madde ve bunun evreleyen yast k klardan olu ur. Bu yast k klardan daha d ta olanlar i tekilere g re serttirler. Ya n ilerlemesi ve travmaya maruz kalma durumlar nda bu yast k klar y pranmaya ba lar. D taki tabaka giderek incelir, ani yap lan ters bir hareket sonras nda y rt l r.

teki jel k vam ndaki madde bu y rt klardan d ar do ru kayarak, omurilikten k p kolumuza giderek o b lgelere hareket emri veren veya o b lgelerin duyusunu alg laman z sa layan sinirimize bask yapar. B ylece boyun-kol a r s ve o kolumuzda uyu ma, kar ncalanma, bazen de g s zl k hissederiz.B yle durumlarda ila tedavisinin yan s ra ncelikle istirahat, daha sonra fizik tedavi, yetmedi i durumda ise son zamanlarda geli en tekniklerle b lgeye i ne (epidural steroid enjeksiyonu) veya kateter (epidural lizis) ad verilen ince sondalarla girilerek ila verilmesi, bu da olmad taktirde cerrahi giri im gerekebilir. Hasta d zenli olarak boyun egzersizlerini yaparak ve boyun koruma prensiplerine uyarak a r n n s k tekrarlamas n nleyebilir.

Boyun Kire lenmesi
Servikal omurgay meydana getiren yap lar n (kemik, ba , kas) yozla mas sonucu ortaya kan ve buna ba l sinir ve damarsal bozukluklar da i eren klinik bir tablodur. Nedenlerinin ya lanma, mikro travmalar, makrotravmalar, duru bozukluklar ve genetik fakt rler oldu u d n lmektedir. Boyun a r s , kola yay lan a r , ba a r s , boyunda tutukluk, kolda g s zl k - hissizlik - yanma - batma, ellerde zay fl k - beceri azalmas - uyu ma - kar ncalanma, kulak nlamas , ba d nmesi ve bulan k g rme gibi yak nmalara neden olabilir.
Boyun kire lenmesine ba l a r n n tedavisinde kullan lan y ntemler:
stirahat
Boyun korsesi
la tedavisi
Fizik tedavi
Egzersiz
Enjeksiyon y ntemleri
E itim


Servikal Strain

(Boyun b lgesindeki yumu ak dokular n zorlanmas ):

Travma ve duru bozuklu u sonucu geli en, boyunda tutukluk ve lokal a r ile karakterize bir tablodur. Masa ba nda al anlarda oldu u gibi boynu uzun s re ayn pozisyonda tutmak, yatarak televizyon seyretmek, uygun olmayan yast k ve yatakta yatmak gibi nedenler boyunda zorlanmaya yol a abilirler. Kaslarda kas lma geli ece inden boyundaki normal olan e rilik azal r, boyun hareketleri a r l ve k s tl olur. Boyna y nelik radyolojik tetkiklerin sonucu genellikle normaldir.Tedavi; ila , fizik tedavi ve egzersiz y ntemleri ile m mk nd r.

KAYNAK:

http://www.agritr.com
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir