Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

B brek Yetmezli i

Genel Bilgiler
B brek karn n arka b lgesinde bulunan 100- 150 gram a rl nda bir organd r. Normal ki ilerde sa ve solda olmak zere iki adet b brek bulunur. Toplumda yakla k 1000 ki inin bir tanesinde tek b brek vard r. Tek b brekli olman n nemli bir sak ncas yoktur.

B breklerin i levi
B bre in ba l ca i levleri v cut su, tuz, kalsiyum dengesinin sa lanmas , idrar arac l ile zararl maddelerin ve ila lar n v cuttan at lmas ve hormon, eker metabolizmas na olan katk lar d r. B brek yetmezli inde b bre in bu i levlerinde bozulma olur. B brek yetmezli i ani (akut) veya sinsi (kronik) seyirli olmak zere iki ekilde geli ebilir.

Akut b brek yetmezli inin nedenleri
ok say da neden vard r;
1. A r kanama, kusma, ishal, yan k sonucu kan bas nc nda d me
2. Gebelik: Kanamalar, gebelik zehirlenmesi, sa l ks z ko ullarda yap lan d kler
3. Kalp yetmezli i
4. B brek hastal klar : Nefrit, b brek damar n n t kanmas
5. drar yollar nda t kan kl k: Kanser, prostat b y mesi, ta a ba l t kanma
6. Ameliyatlardan, zellikle b y k ameliyatlardan sonra
7. la lar: la lara ba l akut b brek yetmezli i s k kar la lan bir sorundur, bu nedenle ila lar kesinlikle doktor denetiminde kullan lmal d r.
8. Depreme ba l kas zedelenmeleri

Kronik b brek yetmezli inin nedenleri
T rk Nefroloji Derne inin verilerine g re;
1. Nefrit: B brek iltihab d r.
2. eker hastal
3. Hipertansiyon
4. Ta , t kanma, t m r gibi idrar yolu hastal klar
5. B brek kistleri
6. Di er nedenler
Belirti ve bulgular
Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darl , arp nt , idrar miktar nda azalma, hipertansiyon, el, ayaklar ve g z etraf nda i medir. B brek yetmezli inin erken d nemlerinde belirtiler ok silik olabilir, tek belirti s k gece idrara kalkma olabilir. Gece idrara kalkma ak am ok s v ( ay, su, karpuz...) alanlarda veya prostat hastal olanlarda da g r lebilir. Gece idrara kalkan bir hastada ba ka bir neden yoksa bunun nedeni b brek yetmezli i olabilir. Bu nedenle s k s k gece idrara kalkanlar n mutlaka b brek yetmezli i y n nden ara t r lmalar gereklidir. Bu ama la kan ve idrar incelemeleri yap lmal d r.

Tan
B brek yetmezli inin tan s kanda re veya kreatinin isimli maddelerin l lmesi ile m mk nd r. drar incelemesi, radyolojik y ntemler, kan n biyokimyasal incelemesi ve di er laboratuvar incelemeleri b brek yetmezli inin nedenini anlamaya y neliktir.

Tedavi
Akut ve kronik b brek yetmezliklerinde tedavi farkl d r. B brek yetmezli i tedavisi hastan n zelli ine ve b brek yetmezli ine yol a an hastal a g re de i ir. Tedavi kesinlikle bir doktor denetiminde olmal d r. Tedavide en nemli nokta e er var ise kan bas nc d kl veya y ksekli inin kontrol alt na al nmas d r. Beslenme, s v ve tuz dengesinin sa lanmas ve ila lar di er tedavi y ntemleridir.
Akut b brek yetmezli i olan hastalar n b brekleri iyi ve yeterli tedavi ile genellikle d zelir. B brek yetmezli i ilerler ve kal c hale gelirse ba ka tedavi y ntemleri gerekir:
1. Diyaliz
2. B brek nakli


Bu sayfa i eri i Do . Dr. Tekin AKPOLAT taraf ndan haz rlanm t r.
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir