Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 B brek Kistleri


Genel Bilgiler
Kistler i i s v dolu keseciklerdir. V cudun de i ik b lgelerinde izlenebilir; b brek de bunlardan birisidir. Kistler, hi bir belirtiye yol a mayabilece i gibi;

Y ksek tansiyon
ltihap
Ta
Kanama
B brek yetmezli i, gibi sorunlara da yol a abilirler.

Nas l Anla l r ?
B brek kisti tan s , ultrasonografi, tomografi gibi radyolojik y ntemlerle konur. B brek kistleri, b brek kanseri ile kar abilir. Yap lan ultrasonografi, tomografi gibi incelemeler ile b brek kisti, kanserden kolayl kla ayr l r. Ailesel kistlerin baz lar n n tan s nda genetik al malar da yararl d r.
B brek kistleri g r lme ya , yerle im yeri ve di er belirtilerine g re s n fland r l rlar.
Basit kistler, zarars z ve en yayg n kist t r d r. Genellikle hi bir belirtisi yoktur ve tedavi gerekmez. Ya land k a basit kistlerin g r lme s kl artar. Ailesel zellik g steren kistler ise genellikle zararl d r. Bu kistler;

- Y ksek tansiyon
- ltihap
- Ta
- Kanama
- B brek yetmezli i, gibi sorunlara yol a abilirler.

B brek Kistlerinde Tedavi
ok b y medi i s rece bu kistlere cerrahi m dahale gerekmez, e er kistler, y ksek tansiyon, iltihap ve b brek yetmezli ine neden olmu sa tedavisi yap l r. Ailesel kistlerde yak n akrabalar da kist y n nden taramadan ge irilmelidir. Ailesel zellik g steren baz kistlerde yak n akraba evlili i mutlaka nlenmelidir.


Bu sayfa i eri i Hastal klar ve Nefroloji Uzman Do . Dr. Tekin Akpolat taraf ndan haz rlanm t r.

 
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir