Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Neisseria gonorrhoeae (gonokok) ad verilen bakterinin yol a t bir enfeksiyondur. Cinsel yolla bula an hastal klar n en s k g r lenidir.

A.B.D.'de her 30 saniyede bir kad n n bel so uklu una yakaland ileri s r lmektedir. Bu ki iler 3-5 g n s ren kulu ka d nemi s resince ileri derecede bula t r c olmaktad rlar. Gonoreli bir erkek ile ili ki kuran her kad n enfekte olmaz. Sadece %60-90 kad nda enfeksiyon geli ir. Kad ndan erke e bula ma ise daha zordur.

Gonoreli bir kad nla ili kide bulunan erkeklerin %20-40' enfekte olur.

Kad nlarda en ok rahim a z nda yerle ir.

Dokular n yap s nedeni ile vajina dokusunda gonore bakterisi yerle emez. Rahim a z (serviks) d nda s ras yla rethtra ve vajinan n hemen giri inde her ki yanda yer alan bartholin bezlerini tutar. Kad nlar n %80'inden fazlas asemptomatik kal r yani hi bir belirti olmaz. Bu kulu ka d neminin de i ken olabilece inin belirtisidir. Gonoreye neden olan diplokoklar


Bel so uklu una neden olan gonokoklar

Belirtileri
Bel so uklu unun en s k yaratt yak nma vajinal ak nt d r. Bu ak nt sar -ye il renkli ve k t kokuludur. S m ms bir yap s vard r. Beraberinde nadiren ka nt da olabilir. Bu tabloya idrar yaparken yanma da e lik edebilir. Ak nt dan sonra en s k g r len yak nma ise kas k a r s d r.Genelde her iki tarafta da a r olur. leden sonra ve ak am kan ate g r lebilir. Bartholin bezi tutulmu ise vajina giri inde olduk a a r l bir i lik yani bartholin absesi olabilir. Mikroorganizma kan dola m na ge er ise eklemlerde de enfeksiyona neden olabilir.Eklem a r lar ve i likleri g r l r. Tek bir eklemde belirtiler olmaz. A r lar gezici tiptedir. Bir eklem d zelir belirtiler bir di erinde ba lar. Buna gezici eklem a r lar ad verilir. Nadiren gonokoka ba l bo az enfeksiyonlar geli ebilir. Do um esnas nda anneden bebe e ge erek yenido an n g zlerinde konjuktivite yol a abilir.

Gonorenin en nemli komplikasyonu pelvik iltihabi hastal kt r. Enfeksiyonun t plere ve yumurtal klara kadar ilerlemesidir. K s rl k dahil pek ok komplikasyon yarat r.

Tan
Servikal ve vajinal ak nt n n incelenmesi ile konur. Vajen k lt r al nmas n n en faydal oldu u durum gonoredir. K lt rde gonokoklar n retilmesi tan i in yeterlidir.Klinik olarak tan konmu olsa bile bunun k lt r ile do rulanmas gerekir.

Tedavi
Bel so uklu u tedaviye son derece duyarl bir hastal kt r. Antibiyotik tedavisi ile genelde iyile me sa lan r. Antibiyotik kullan m ndan bir hafta sonra k lt rler tekrarlanarak enfeksiyonun ge ti i teyid edilmelidir.


"Bu yaz Dr. Alper Mumcu'dan (www.mumcu.com) al nm t r"
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir