Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 


Bel f t bel a r lar n n en s k nedenlerinden biridir. Halk aras nda bel kaymas , disk kaymas , omurilik s k mas gibi isimlerlede duyabilirsiniz.

Diskler iki omur g vdesinin aras nda kau uk yumu akl nda destek dokulard r. Omurgan n e ilme hareketleri disklerden oldu u gibi, her disk bir amortis r gibi gelen darbeleri emer. Disk omurilik ve sinir k klerinin hemen n nde yerle mi tir. Bu yerle im disk hastal klar ndaki belirtilerin ana nedenidir.

Asl nda disk kau uk k vam nda bir halka ve i inde j le k vam nda ekirdekten olu ur. Bel f t halkan n k r larak i indeki j le k vam ndaki maddenin omurili e ve/veya sinir k klerine bask yapmas d r.

Bel f t nedenleriDiskler y ksek oranda su i erir. nsanlar ya land k a su i eri i azal r ve disk daha sert bir hal al r ve y ksekli i azal r.Daha sert diskler f t kla maya daha e ilimli olur.
A nma ve y rt k
A r a rl k diskin ortas ndaki j le k vaml ekirde i s k t rarak halkay k rarak d ar kmaya zorlar.
K t duru -oturu pozisyonu
Hatal y k kald rma
Ani bas n
Bu durumda halka k r larak i indeki j le k vam ndaki maddenin omurili e ve/veya sinir k klerine bask yapar. Bazen bu madde koparak omurilik kanal na dolabilir. Bu durum sinir k klerini zedeleyerek fel lere idrar tutamama gibi yak nmalara neden olur.

Belirtiler

Her be ki iden 4' hayat n n bir d neminde bel a r s ekmektedir. Yaln z a r bel f t demek i in yeterli de ildir. Yine de ani ba layan a r larda doktora ba vurmakta ge kal nmamal d r.

Bel f t n n en tipik belirtisi siyatik a r s d r. Siyatik a r s kal a ortas ndan ba layan baca a yay lan, aniden gelen, keskin iddetli bir a r d r. Bu bel f t n n sinirlere yapt bas nedeniyle olur.
Siyatik a r s hap rma, ks rme fazla oturma ile artar.

Di er bulgular;


Bir bacakta kuvvetsizlik, baz hareketlerde fel
Kar ncalanma, batma, uyu ukluk
drar tutamama, alt na ka rma (Bu bulgu her iki bacakta kuvvetsizlikle birlikte olursa ok ciddi bir durumla kar kar yas n z demektir.)
Bel ortas nda yan c a r .
Bel f t nda tan

T bbi hikaye tan da en nemli ipu lar n sa lar. Genellikle, az veya ok bel a r s n takiben baca a vuran a r hikayesi vard r. Genellikle a r kald rma gibi bir olay sonras ilk bulgular hissedilirse de, uzun s ren sabahlar kalkt nda bel a r s ve sertli i ard ndan belirgin bir zorlama olmaks z n ani ba layan vakalar da az de ildir. Bu konuda net veriler olmamakla birlikte disk hastal klar nda ailevi bir e ilim genellikle saptanabilir.

Fizik muayene genellikle tan y sa lar. Muayene ile hangi sinir k k n n s k t , bu s k man n ciddiyeti rahatl kla saptanabilir. Tedavi y nteminin se iminde muayene bulgular esast r.

Basit bir radyolojik inceleme ile omurga mekani ini etkileyen, bela r s ile karakterize do umsal omurga hastal klar (% 5- 10 a varan oranlarda g r lebilir), kire lenmeler, omurga kaymalar , baz t m rler tan nabilir.

MR ve EMG gibi tetkikler tedaviye yan t vermeyen, s k n ks eden, muayene bulgular ile cerrahi karar verilen vakalarda ay r c tan ve operasyon stratejisi a s ndan gerekebilir.

Tedavi se enekleri

Ani ba layan veya uzun s reli hafif yak nmalar n zerine ba layan iddetli bulgularda yatak istirahati, a r kesiciler, kas gev eticiler genellikle i e yararlar. Bu durumlarda doktor kontrol nde kortikosteroid kullan m h zl ve etkili bir iyile me sa layabilir. Sadece a r ile karakterize olgularda bele buz uygulamas , tutulma-kas lma ile karakterize olgularda s cak uygulamas i e yarar. Bu durumlarda hastalar n yava hareket etmeleri, ani hareketlerden ka nmalar , uzun y r y ve uzun s reli oturmaktan ka nmalar nerilir. Bu devrede fizik tedavi ok yararl de ildir. Bu devrede sinir k klerine direkt (epidural) kortikosteroid enjeksiyonu olduk a etkili bir tedavi se ene idir.

Uzun s reli (kronik) a r durumlar nda tedavide antidepresan ila lar, disk i ine yap lan ila , s veren maddelerle diski k ltme y ntemleri etkilidir. Bu d nemde fizik tedavi olduk a etkilidir.

Cerrahi tedavi f t k par as n n kanala d t , fonksiyon kayb na neden olan sinir bas lar nda gereklidir. Uygun yap lm cerrahi d tedavilere yan t vermeyen 3 ay ge mi ciddi bulgularda da cerrahi tedavi d n lebilir. G n m zde microdiskektomi y ntemi uygulanmaktad r.

Bel f t klar nda tedavi y ntemlerinden hangisi se ilirse se ilsin temel 4 ko ul yerine getirilmelidir.


Hastalar mutlaka ideal kilolar nda olmal r.
Kar n ve bel adelerini geli tirici ekzersiz programlar na veya spor aktivitelerine hemen ba lanmal d r.
(Bkz: ekil 1-2-3)

A rl k kald r rken, otururken, al rken, ara kullan rken beli korumak. (Bkz: E itim Konular )
Yatak tam ortopedik olmal d r. Hastalar n s rt st dizlerinin alt nda bir yast k ile dizleri hafif k vr k pozisyonda veya yan yatarken dizler hafif e kar na ekilmi pozisyonda yatmal d rlar.
Acil durumlar

Nadir vakalarda f t k omurilik ve sinir k klerine a r bask yaparak idrar ve gayita ka rma, belli b lgelerde fel lere neden olabilir. Bu s rada bacak, kas k ve genital b lgede uyu ukluk ve kar ncalanmalar olur. Bu durum acil cerrahi m dahale gerektirir.

Siyatik a r s ile kar an hastal klar

Belden kal a, bacak ve kas a vuran a r lar n yakla k %90 n siyatik a r lar olu turur. Bunun d nda le en kemi i i indeki ve omurgadaki baz hastal klar bu a r y taklit edebilir. 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir