Anasayfa  o  
leti im o  
  Dileriz, Bir ok sevmediginiz rahats zl klar ifal bitkilerle sizi terkeder.
 

 

Genel Bilgiler

lk kez 1937 y l nda bir T rk doktoru olan Hulusi Beh et taraf ndan tan mlanm t r. T p D nyas nda bir T rk doktoru taraf ndan tan mlanan nadir hastal klardan birisidir.
Beh et hastal n n en tipik zelli i, a zda tekrarlayan aft ad verilen yaralar olmas d r.

A z yaralar
A z yaralar na hemen hemen her hastada rastlan r ancak % 1 - 3 gibi az bir k s m hastada a zda yara eklinde bir belirti g r lmeksizin hastal n di er belirtileri g r lebilir. Genellikle a zdaki yaralar hastal n ilk belirtileridir ve di er belirtiler ortaya kmadan y llarca aft yak nmas bulunan hastalar az de ildir. Beh etteki a z yaralar , tekrarlay c basit aftlardan ay rd edilemez ise de ok say da olmalar ve daha s k n ks etmeleri gibi farkl l klar vard r. Beh ette aftlar genellikle ayda bir veya birka kez tekrarlar ve bir ka g n i ersinde iyile irler.

Cinsel B lge Yaralar
Beh et hastal n n di er bir belirtisi de genital b lgede tekrarlayan yaralard r. bu yaralar k k, deriden kabar k k rm z l k veya sivilce halinde ba lar ve bunu, abucak z mba ile delinmi g r n mde ve yava iyile en yaran n geli mesi izler. Bu yaralar hemen her zaman yerlerinde iz b rakarak iyile irler. Genital b lge yaralar aftlara g re say ca daha az ve daha uzun s rede iyile irler.

Deri Belirtileri
Beh et hastal nda, koltuk altlar ve kas klar gibi b y k k vr m yerlerinde de benzer yaralara zaman zaman rastlanabilir.
1. K rm z ve a r l yumrular eklinde olu umlar.
2. Sivilce benzeri belirtiler.
3. Deri damarlar n n hastalanmas yla ilgili belirtiler.


G z Belirtileri
En nemli organ tutulmalar ndan biri olan g zdeki iltihaplanma hastalar n yar s nda tespit edilir. G zde kanlanma ve bulan k g rme eklinde kendini g sterir. Erkeklerde ve gen kisilerde g z belirtileri daha s k ve daha a r seyrederken, kad nlarda ve ya l larda daha seyrek ve daha hafiftir seyreder. G z belirtileri bazan k rl e kadar gidebilir.

Bu belirtilerin d nda Beh et hastalar n n hemen hemen yar s nda eklem a r s ve eklemlerde i me gibi ikayetler, beyin hastal klar , b brek iltihab , damar t kanma ve geni lemeleri de g r lebilir.
Behcet hastal daha ok 20-30 ya larda ve erkeklerde g r l r. T rkler, Araplar, Yahudiler, Ermeniler ve Japonlarda daha s k g r l r. Beh et hastal n n en karakteristik zelliklerinden birisi ataklar halinde seyretmesidir. Ya la birlikte hastal n aktivitesi azal r. Beh et hastal n n nedeni bilinmemektedir. Tedavi hastal n etkiledi i organa g re de i ir. Tedavi kesinlikle doktor kontrol nde yap lmal d r. Genetik biliminde sa lanacak geli meler Beh et hastal n n tedavisinde yeni ufuklara yol a acakt r. Beh et hastal n n en tipik zelli inin a zda tekrarlayan yaralar oldu u unutulmamal ve bu yak nmalar olan hastalar n mutlaka Beh et hastal y n nden ara t r lmas gereklidir.

Beh et, asl nda bir hastal k de il t bbi ad ile "sendrom" dur, ancak anla l r olmas nedeni ile "hastal k" olarak yaz lm t r.


Bu sayfa i eri i Hastal klar ve Nefroloji Uzman Do . Dr. Tekin Akpolat taraf ndan haz rlanm t r.
 
Copyright 2007 Ermi Attar   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Desing & Powered : xir